link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 18 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Toelichting: opinieraad verbonden partijen
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Raadsvoorstel begrotingen 2021 en jaarrekening 2019 verbonden partijen
Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:
2
Verbonden partijen
2.a
WVS groep (geen zienswijze bij de jaarrekening 2019 en de ontwerp begroting 2021)
2.b
ISD Brabantse Wal (geen zienswijze)
2.c
Regionaal Bureau Leerplicht (geen zienswijze)
2.d
West-Brabants Archief (geen zienswijze)
2.e
GGD West-Brabant (zienswijze),GGD 1e begrotingswijziging 2020 (geen zienswijze), GGD voorstel modernisering dienstverlening van (zienswijze)
2.f
RAV Brabant Midden-West-Noord (zienswijze)
3
Raadsvoorstel begrotingen 2021 en jaarrekening 2019 verbonden partijen
Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:
3.a
Regio West-Brabant (geen zienswijze)
3.b
Belastingsamenwerking West-Brabant (geen zienswijze)
3.c
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (geen zienswijze)
3.d
Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (geen zienswijze)
4
Initiatiefvoorstel Reactie op de Rekenkamerbrief “Sturen op Samenwerking”
De fractievoorzitters doen u naar aanleiding van  de rekenkamerbrief Samenwerken een voorstel om invulling te geven aan de door de rekenkamercommissie gedane aanbevelingen. Het college heeft enkele bedenkingen en zienswijzen geuit. De reactie van de indieners is bij de stukken gevoegd.
5
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.