link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 30 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: De heer E.C.M. van Wezel
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Vaststelling bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen”
Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van en supermarkt naar het voormalige gemeentehuis in combinatie met de bouw van 13 appartementen. En om op de vrijkomende locatie 9 grondgebonden seniorenwoningen te realiseren. Daartegen zijn zienswijzen ingebracht. Het college stelt voor de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
pdf 2022-07-12 Raadsvoorstel BP gemeentehuis Huijbergen .docx (25KB)
pdf 2022-07-12 Raadsbesluit BP gemeentehuis Huijbergen .docx (31KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage nota zienswijzen.pdf (133KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage staat van wijzigingen.pdf (83KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage verantwoording kaders.pdf (65KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01 verbeelding.pdf (444KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Regels.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (71KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xA 2022-07-12 Bijlage HERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek Canadaplein.pdf (3.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Tabel toegestane bebouwing.pdf (21KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Bergsestraat.pdf (7.6MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 3 Aanvullend verkennend bodemonderzoek en asbest.pdf (6.9MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Canadaplein.pdf (3MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 5 Archeologisch onderzoek Bergsestraat.pdf (5.1MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 6 Stikstofbeschikking Wet natuurbescherming.pdf (2.1MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 7 Quickscan flora & fauna.pdf (1.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 8 Aanvullend soortenonderzoek.pdf (810KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xA 2022-07-12 Bijlage HERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek Canadaplein.pdf (3.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 9 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 10 Akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (11.8MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 11 Standaard advies externe veiligheid.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 12 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.pdf (118KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Toelichting.pdf (2.9MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 13 Verslag omgevingsdialoog.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage zienswijze indiener 1_Geredigeerd.pdf (4.8MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage zienswijze 2 evides.pdf (862KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage anoniem zienswijze 3 indiener 3 _Geredigeerd.pdf (864KB)
7
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw IKC Fortuinstraat Woensdrecht'
De gemeente wil een nieuw schoolgebouw realiseren, met daarin ook andere functies, een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC). Daarvoor is een locatie gevonden aan de Fortuinstraat in Woensdrecht. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Daartegen zijn twee zienswijzen ingebracht. Het college stelt voor de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.
pdf 2022-07-12 Raadsvoorstel vaststelling BP IKC WSD.docx (30KB)
pdf 2022-07-12 Raadsbesluit vaststelling BP IKC WSD.docx (34KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Nota zienswijzen Ontwerp BP IKC Woensdrecht.pdf (42KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Zienswijze 1 - geanonimiseerde versie.pdf (6.8MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Zienswijze 2 - geanonimiseerde versie.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Regels.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage1_Verkeerenparkeren.pdf (1.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage2_Akoestischonderzoekwegverkeerslawaai.pdf (2.7MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage3_Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering.pdf (4.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage4_QuickscanFloraenfauna.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage5_naderonderzoek_floraenfauna.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage6_Memostikstof.pdf (1.7MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage7_Bodemonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage8_Waterparagraaf.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage9_Archeologisch onderzoek BO IVO.pdf (5.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage10_Aanmeldnotitie mer IKC Woensdrecht.pdf (303KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage11_Overzicht inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan.pdf (51KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage12_Nota zienswijzen.pdf (42KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Verbeelding.pdf (311KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting.pdf (1.8MB)
8
Bestemmingsplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht
Ten oosten van Dwarsstraat 23 kunnen garageboxen worden gebouwd. In het bestemmingplan ontbreken echter de bouwregels daarvoor. Om de omissie te herstellen is een reparatieplan opgesteld. Daartegen zijn zienswijzen ingebracht. De raad wordt gevraagd de Nota van zienswijzen, staat van wijzigingen en het bestemmingsplan vast te stellen.
9
Financiële middelen ten behoeve van het Fonds Starterslening
Het fonds raakt uitgeput. Het college stelt voor € 400.000,- bij te storten om verder startersleningen te kunnen verstrekken.
10
Schriftelijke vragen Art34 Bestrijding Japanse Duizendknoop PvdA
11
Ter bespreking gevraagde stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
Stichting houtrook vrij.gemeente-stookoverlast-te-verminderen-houtrookvrij.
11.A.2
Samen voor biodiversiteit Oproep aan gemeenten om biodiversiteit prominente plek te geven in college-akkoord
11.A.3
Raad leefomgeving en infrastructuur brief gemeenteraadsleden - Rli-adviezen in beeld
11.A.4
VNG ledenbrief Programma Een thuis voor iedereen (huisvesting aandachtsgroepen)
11.A.5
Raadsinformatienota Nota Bodembeheer.
11.A.6
Nieuwsbrief bijenlandschap juni 2022.docx
11.A.7
Stichting visitatie woningcorporaties Nederland
11.A.8
Verzet tegen windmolens laait op
11.A.9
Provincie Noord-Brabant memo gedeputeerde Spierings transportschaarste TenneT
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
11.C.1
Brief Inspraakreactie Omgevingsvisie - Windstil Ossendrecht 2.0
11.C.2
Van Zaeck en co Snebo reactie omgevingsvisie.
11.C.3
Van Zaeck en co inspraak reactie omgevingsvisie Antwerpsestraatweg Hoogerheide
11.C.4
Benegora inspraak ontwerp omgevingsvisie
11.C.5
Evides zienswijze herontwikkeling Glatt terrein Putte
11.C.6
proforma zienswijze Sneek definitief20220525_17405748MVL
11.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.