link naar deze pagina

Besluitraad - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.b
Opinieraad Samenleving
2.c
Opinieraad Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.b
Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024
De gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast te stellen.
3.c
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.
3.d
Controleprotocol inclusief normenkader en toetsingskader t.b.v. de accountantscontrole over 2019
De gemeenteraad wordt voorgesteld het controleprotocol gemeente Woensdrecht voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen en het normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2019 vast te stellen.
3.e
Vaststellen van de controleverordening gemeente Woensdrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld de controleverordening gemeente Woensdrecht, ex artikel 213 Gemeentewet, vast te stellen. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2020.
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.