link naar deze pagina

Besluitraad - 7 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 22:50
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: De aanvangstijd is een raming, de besluitraad begint direct na de Opinieraad Bestuur

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.b
Opinieraad Samenleving
2.c
Opinieraad Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Vaststelling BP Kabeljauwbeek 2018
Het college vraagt de raad in te stemmen met de nota beantwoording van zienswijzen en het bestemmingsplan voor de bouw van deze windmolens vast te stellen.
3.b
Eerste begrotingswijziging 2019 ISD en uitvoeringsagenda
3.c
Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting SOM
3.d
Doorontwikkeling huidige werkwijze dorpsplatforms
Het doel van het doorontwikkelen van de huidige werkwijze en structuur is om te blijven voldoen aan de behoeften en doelen van de Dorpsplatforms, de gemeentelijke organisatie en de inwoners van de Gemeente Woensdrecht door de financiële middelen die hiervoor nodig zijn zo goed mogelijk in te zetten.
3.e
Budgetoverheveling 2018 naar 2019
Het college vraagt de raad € 802.000,- uit de exploitatie van 2018 over te hevelen naar 2019 en dit deels om te zetten in kredieten.
3.f
Controleprotocol, normenkader en toetsingskader 2018
De raad moet ieder jaar de kaders voor de accountantscontrole op de jaarrekening vaststellen.
3.g
Handhavingsbeleid 2019-2022
Het is van belang om gericht toezicht te houden en de naleving van regels op effectieve wijze te bevorderen. Hoe de gemeente Woensdrecht dit aanpakt wordt geregeld in het handhavingsbeleid. Het handhavingsbeleid bevat strategieën en kaders om dat te doen.
De raad wordt gevraagd het beleid vast te stellen.
3.h
Vaststellen verordening vertrouwenscommissie
In verband met de herbenoemingsprocedure van de burgemeester dient de verordening te worden geactualiseerd. Tevens wordt voorgesteld de wethouder De Waal toe te voegen als adviseur namens het college voor deze procedure.
3.i
Verordening werkgeverscommissie
De commissie stelt voor de verordening te actualiseren.
3.j
Motie Rent a Cop
De fractie AKT vraagt in de motie een pilotproject “Rent a Cop” te organiseren, waarin onze inwoners direct invloed kunnen hebben op de inzet van de BOA’s

de motie is aangepast.
3.k
Motie Stemmen is kiezen
D66, VVD, AKT en ABZ vragen het college in de motie in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen om samen met de jongeren en de Woensdrechtse politiek in actie te komen om het belang van deze verkiezingen te benadrukken.
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.