link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: Bij de vaststelling van de agenda heeft de raad de agenda aangepast zoals u verder hieronder ziet. De motivatie vindt u onder het agendapunt vaststelling van de agenda.
Algemene documenten:

Opening door de voorzitter
de raad besluit aan de vaststelling van de agenda het volgende:
bij agendapunt 1 de raad en college de mogelijkheid te beiden toto het doen van mededelingen.
De fractie AKT deelt mede de door haar aangekondigde motie inzake uitvoering IKC Woensdrecht niet in te dienen (agendapunt 7)
Wegens spoedeisendheid te behandelen onder agendapunt 7 Motie geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2020
3
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
4
Wet Markt en overheid besluit Algemeen belang Woensdrecht 2020
In het huidige besluit Algemeen Belang zijn een aantal activiteiten aangewezen. Echter zijn deze activiteiten te summier geformuleerd en daardoor niet meer toereikend. Om te voorkomen dat er herhaaldelijk aanvullende besluiten genomen moeten worden, is het raadzaam een nieuw verruimd besluit te nemen.
5
Aanvraag rijksbijdrage in de gemaakte kosten betreffende conventionele explosief uit de Tweede Wereldoorlog (suppletie gemeentefonds t.b.v. bommenregeling)
Aan het Akkerenven is vorig jaar een exposief geruimd. De gemeente kan op aanvraag de kosten daarvoor gedeeltelijk vergoed krijgen. De raad dient de hoogte van de kosten vast te stellen.
6
Budgetoverheveling 2020
Het college vraagt de raad in te stemmen met het overhevelen van budgetten van 2020 naar 2021 voor een totaal effect van € 300.235 en de daarmee samenhangende 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
7
Motie geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht
8
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.