link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
(onder voorbehoud) Initiatiefvoorstel D66 heroverweging invoeringsdatum verhogen toeristenbelasting
6
Benoeming burgerlid AKT
7
Nota Grondbeleid 2019-2023 en grondprijzenbeleid 2019-2023
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Nota Grondbeleid 2014-2018 het Handboek
Grondbedrijf gemeente Woensdrecht en Grondprijzenbeleid 2014-2016 in te trekken en de
nota Grondbeleid 2019-2023 en Grondprijzenbeleid 2019-2023 vast te stellen
8
Verlenging contract met accountant Baker Tilly
De gemeenteraad wordt voorgesteld gebruik te maken van de optie tot verlenging van het huidige contract met accountant Baker Tilly voor de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.
9
Motie D66 JA-JA sticker Woensdrecht
D66 wil mee denken over de mogelijkheid voor gebruik van de Ja-Ja sticker in Woensdrecht
10
(onder voorbehoud) Motie oversteekplaats fietsers Antwerpsestraatweg, Scheldeweg, Doelstraat
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.