link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 26 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
JA-JA sticker Woensdrecht
D66 wil mee denken over de mogelijkheid voor gebruik van de Ja-Ja sticker in Woensdrecht
7
Winkelhart Hoogerheide - onderzoek blauwe zone Raadhuisstraat
D66 wil verder spreken over het schrijven van Winkelhart Hoogerheide
8
Schrijven dorpsplatform Putte: initiatief Antwerpsestraat
Meerdere partijen willen het Schrijven van dorpsplatform Putte bespreken.
9
Nota Grondbeleid 2019-2023 en grondprijzenbeleid 2019-2023
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Nota Grondbeleid 2014-2018 het Handboek
Grondbedrijf gemeente Woensdrecht en Grondprijzenbeleid 2014-2016 in te trekken en de
nota Grondbeleid 2019-2023 en Grondprijzenbeleid 2019-2023 vast te stellen
10
Ter bespreking gevraagde stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
Brief bouw en infra organisaties inzake oppakken vergunningverlening ivm PAS problematiek
10.A.2
VNG_ledenbrief_aanpak-stikstofproblematiek.
10.A.3
Brief gemeente Wolvega van alle fracties aan Tweede Kamer inzake kleine gasvelden
10.A.4
Vereniging stadswerk Nederland over Oogstfonds
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
10.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10.E.1
Schriftelijke vraag D66 inzake woningbouw
10.E.2
Schriftelijke vragen schadetaxatie bospercelen Huijbergen
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.