link naar deze pagina

Besluitraad - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.b
Opinieraad Samenleving
2.c
Opinieraad Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 gemeente Woensdrecht
3.b
Nota van uitgangspunten herijking Woonvisie 2020
3.c
Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke voorzieningen ondersteuning Woensdrecht 2019
3.d
Budgetoverheveling
3.e
Wnra en de griffie
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.