link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 7 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Doorontwikkeling huidige werkwijze dorpsplatforms
Het doel van het doorontwikkelen van de huidige werkwijze en structuur is om te blijven voldoen aan de behoeften en doelen van de Dorpsplatforms, de gemeentelijke organisatie en de inwoners van de Gemeente Woensdrecht door de financiële middelen die hiervoor nodig zijn zo goed mogelijk in te zetten.
7
Vaststellen verordening vertrouwenscommissie
In verband met de herbenoemingsprocedure van de burgemeester dient de verordening te worden geactualiseerd. Tevens wordt voorgesteld de wethouder De Waal toe te voegen als adviseur namens het college voor deze procedure.
8
Verordening werkgeverscommissie
De commissie stelt voor de verordening te actualiseren.
9
Budgetoverheveling 2018 naar 2019
Het college vraagt de raad € 802.000,- uit de exploitatie van 2018 over te hevelen naar 2019 en dit deels om te zetten in kredieten.
10
Controleprotocol, normenkader en toetsingskader 2018
De raad moet ieder jaar de kaders voor de accountantscontrole op de jaarrekening vaststellen.
11
Handhavingsbeleid 2019-2022
Het is van belang om gericht toezicht te houden en de naleving van regels op effectieve wijze te bevorderen. Hoe de gemeente Woensdrecht dit aanpakt wordt geregeld in het handhavingsbeleid. Het handhavingsbeleid bevat strategieën en kaders om dat te doen.
De raad wordt gevraagd het beleid vast te stellen.
12
Raadsinformatienota Omroepstichting ZuidWest FM/TV
Op verzoek van de AKT fractie op de agenda geplaatst
13
Motie Rent a Cop
De fractie AKT vraagt in de motie een pilotproject “Rent a Cop” te organiseren, waarin onze inwoners direct invloed kunnen hebben op de inzet van de BOA’s
14
Motie Stemmen is kiezen
D66, VVD, AKT en ABZ vragen het college in de motie in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen om samen met de jongeren en de Woensdrechtse politiek in actie te komen om het belang van deze verkiezingen te benadrukken.
15
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
15.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
15.A.1
Motie gem Bergen op Zoom inzake wijziging GR belastingsamenwerking West Brabant-West
15.A.2
Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren + concept motie
15.A.3
BWB 1e en 2e begrotingswijziging 2018
15.A.4
LOGA ledenbrief opbouw en inzet levenlooptegoeden periode 2019-2022
15.A.5
LOGA Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW
15.A.6
VNG ledenbrief Afspraken Wnra bij gemeenten
15.A.7
Regio West Brabant Overzicht actualiteiten per portefeuille/programma per 22 november 2018
15.A.8
VNG ledenbrief Moties BALV 30 november en overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG
15.A.9
VNG ledenbrief_getekende-samenwerkingsafspraak-lvv.
15.A.10
Schrijven provincie Noord Brabant m.b.t. Begroting.
15.A.11
VNG ledenbrief_75-jaar-vrijheid
15.A.12
Nederlandse vereniging voor raadsleden Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieleden
15.A.13
Min van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties introductie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
15.A.14
Daadkracht BV: belastingverordeningen 2018 niet geldig.
15.A.15
VNG uitnodiging bijeenkomst Noord Brabant meerjarenvisie gemeenten 2020-2024
15.A.16
Motie gemeente Dongen inzake 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
15.A.17
VNG_ledenbrief_standaardverklaring-baseline-informatiebeveiliging-overheid
15.A.18
VNG ledenbrief openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
15.A.19
VNG ledenbrief bepalen kiesgerechtigden per waterschap
15.A.20
Uitvoeringsprogramma handhaving 2019
15.A.21
Raadsinformatienota Gevolgen Decembercirculaire 2018
15.A.22
Schrijven provincie Herbenoeming burgemeester
15.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
15.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
15.C.1
Ledenbrief modelregeling rechtspositie college en raad
15.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
15.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
15.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
16
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.