link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024
De gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast te stellen.
7
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
Nationale ombudsman Problematiek verstrekking wmo hulpmiddelen
8.A.2
Jeugdzorg in uw gemeente, in de toekomst
8.A.3
Raadsinformatienota herziene begroting 2020 WVS
8.A.4
Raadsinformatienota Wmo Cliëntervaringsonderzoek over 2018
8.A.5
Gemeente Woensdrecht WVS 3e kwartaal 2019
8.A.6
Ouderverstoting
8.A.7
Informatiebrief RWG Sociaal Domein
8.A.8
Pamflet-Handen-af-van-onze-jeugdbeschermers
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.