link naar deze pagina

Besluitraad - 28 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:30
Eindtijd: 23:45
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken Ruimte
2.b
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken Samenleving
2.c
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Kaderstelling ruimtelijke plannen Canadaplein Huijbergen, Glatt-locatie en locatie Sneek Hout Putte
3.b
Privatisering Tennisvereniging Mattemburgh (voorstel volgt)
3.c
Zes begrotingswijzigingen 2022 GGD West Brabant
Het college stelt de raad voor geen zienswijze over de zes begrotingswijzigingen te uiten
3.d.1
Financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
Jaarlijks geven de raden in de regio West-Brabant gezamenlijk richtlijnen aan waarvan zij vinden dat de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin zij participeren moeten voldoen in 2023.
De besluiten behorend bij Samenleving zijn in deze agenda opgenomen. De overige besluiten worden in de opinieraad bestuur behandeld.
3.d.2
Financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
Jaarlijks geven de raden in de regio West-Brabant gezamenlijk richtlijnen aan waarvan zij vinden dat de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin zij participeren moeten voldoen in 2023.
De besluiten behorend bij Bestuur zijn in deze agenda opgenomen. De overige besluiten zijn in de opinieraad samenleving behandeld.
3.e
Verlenging benoemingsduur leden rekenkamercommissie
Voorgesteld de benoemingsduur van de leden van de rekenkamer met terugwerkende kracht te verlengen naar 6 jaar.
3.f
Veiligheidsregio 2e begrotingswijziging 2021 VRMWB
Het college stelt de raad voor geen zienswijze over deze begrotingswijzigingen te uiten.
4
Benoeming lid vertrouwenscommissie
5
Benoeming burgerleden voor de opinieraden
6
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.