link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 27 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Zes begrotingswijzigingen 2022 GGD West Brabant
Het college stelt de raad voor geen zienswijze over de zes begrotingswijzigingen te uiten
7
Financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
Jaarlijks geven de raden in de regio West-Brabant gezamenlijk richtlijnen aan waarvan zij vinden dat de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin zij participeren moeten voldoen in 2023.
De besluiten behorend bij Samenleving zijn in deze agenda opgenomen. De overige besluiten worden in de opinieraad bestuur behandeld.
8
EHBO Hoogerheide 2021 gemeente vergoeding AED-cursussen.
De fracties van D66 en de PvdA willen hierover spreken in verband met een amendement uit 2019 waarin middelen beschikbaar werden gesteld voor cursussen gebruik AED apparatuur en de raadsinformatienota Evaluatie amendement ‘Cursus gebruik AED-apparatuur’ van 30 april 2020.
9
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
9.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
9.A.1
Kwartaalrapportage ISD 2e kwartaal 2021
9.A.2
Aanbiedingsbrief kwarap 2-2021 WVS
9.A.3
MANIFEST HOOGEBEGAAFDENONDERWIJS lokale politiek. Curio
9.A.4
Raadsinformatienota terugkoppeling gesprek Almata m.b.t. incidenten
9.A.5
Memo Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer.
9.A.6
Raadsinformatiebrief terugkoppeling Bravis en cardioloog K.Janssens
9.A.7
Agenda openbare AB vergadering WVS 18 oktober 2021
9.A.8
Apartheid 2021
9.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
9.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
9.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
9.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
9.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.