link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiƫle commissie
4
Insprekers bij ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken is toegevoegd aan agendapunt 9
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Overheveling budgetten 2019 naar begrotingsjaar 2020
7
Wnra en de griffie
8
VNG ledenbrief Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod
9
Raadsinformatienota inhoud tussenrapportages 2020
10
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
RWB Overzicht actualiteiten SB 191121
10.A.2
Raadsinformatienota jaarplanning P&C producties in 2020.
10.A.3
Moties trap op, trap af van meerdere gemeenten
10.A.4
RWB gemeenschappelijke regeling Aansluiting WSGO
10.A.5
Raadsinformatienota Regulering lachgas
10.A.6
VNG-Algemene leden vergadering
10.A.7
Jaarverslag 2018 bezwarencommissie
10.A.8
Ministerie BZK Circulaire bezoldiging burgemeester ca gemeenten 1 januari 2020
10.A.9
VNG_ledenbrief_vng-publicatie-handhaving-door-en-voor-gemeenten-2019
10.A.10
Schrijven diverse ondernemers n.a.v. verhoging toeristenbelasting
10.A.11
Motie gemeente Horst aan de Maas uitbreiding gemeentelijke middelen.
10.A.12
Belastingsamenwerking West-Brabant brief inzake aansluiten bij de WSGO
10.A.13
Provincie Noord Brabant Woensdrecht, brief raad begroting 2020
10.A.14
VNG_ledenbrief_nieuwe-vng-model-referendumverordening
10.A.15
VNG ledenbrief Wet elektronische publicaties.
10.A.16
Ministerie van Binnenlandse zaken 191204-Circulaire+gemeenten-Specifieke+aandachtspunten+Rechtspositiebesluit+dpa
10.A.17
Raadsinformatienota Rapportage Gegevensbescheming 2019
10.A.18
Raadsinformatienota extra avondopenstelling
10.A.19
Gemeente Etten-Leur Raadsbrief voortgang evaluatie nota Verbonden Partijen
10.A.20
RWB Informatie over besluiten van het Algemeen Bestuur
10.A.21
WISE Appel 2020 Doel en Tihange
10.A.22
Raadsinformatienota en evaluatierapport 75 jaar bevrijding
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
10.C.1
Onderzoeksrapport - Ruimte voor Initiatief RKC Woensdrecht - december 2019
10.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10.E.1
Artikel 34 vragen AKT Begrotingstekort 2019
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.