link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 26 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Kaderstelling ruimtelijke plannen Canadaplein Huijbergen, Glatt-locatie en locatie Sneek Hout Putte
7
Privatisering Tennisvereniging Mattemburgh
8
Mondelinge terugkoppeling wethouder De Waal n.a.v. de motie starterswoningen aan de Kromstraat in Hoogerheide (met presentatie)
9
Actualisatie beheerplan materieel team Wijk- en dorpsbeheer (informerend en opinierend)
Aangezien het een wijziging van de begroting 2022 betreft kan over het voorstel pas na vaststelling van de begroting 2022 worden besloten.
10
Raadsinformatienota Windpark ZEBRA
Op verzoek van AKT, D66 en PvdA wordt de raadsinformatienota als agendapunt besproken
11
Ter bespreking gevraagde stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw gemeente
In de afgelopen 25 jaar zijn insectenpopulaties ingestort: in sommige gebieden zijn die met wel 76% afgenomen! Namens de ondertekenaars van de petitie ‘Red de Insecten’, schrijft Natuurmonumenten de gemeenten van Nederland aan. Ook inwoners van uw gemeente maken zich grote zorgen over de biodiversiteit in hun omgeving.
Onze petitie ‘Red de Insecten’ werd massaal ondertekend. In enkele maanden ontving Natuurmonumenten meer dan 100.000 handtekeningen uit heel Nederland. Met het aanbieden van de petitieresultaten, willen we ook in uw gemeente een insectvriendelijker groenbeheer blijvend op de agenda plaatsen.
Insecten staan aan de basis van een natuurinclusieve gemeente: krijgen ze bij u een thuis? In parken, langs sloten en in bermen; overal waar u ruimte maakt voor groen en wilde bloemen, krijgen insecten leefgebied terug. Overal waar het landschap kleur krijgt, vinden zij voedsel en beschutting. Zo kunnen dorpen en steden hun biodiversiteit vergroten.
Het is een goed moment om te kiezen voor een meer insectvriendelijk groenbeheer. In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maakt u op dit moment plannen voor de komende vier jaar: u kunt met insectvriendelijker groenbeheer uw gemeente in bloei zetten! U doet daarmee niet alleen de insecten een plezier, ook uw inwoners willen een prettige leefomgeving, met een goede waterhuishouding, recreatiemogelijkheden en verkoeling op warme dagen!
In de bijlage kunt u lezen hoeveel van uw eigen burgers een insectvriendelijker groenbeleid wensen. U kunt op de petitielijst ook zien hoe uw gemeente ‘scoort’ ten opzichte van andere gemeenten. Als u dat wenst kan ik u een lijst met de ondertekenaars in uw gemeente toesturen.
Heeft u de afgelopen jaren al stappen gezet om uw gemeente groener te maken? Dank daarvoor, namens de insecten. Naar aanleiding van de petitie hebben veel ondertekenaars complimenten gegeven voor het groen in hun eigen gemeente. Daarom reiken we in september aan de gemeente Zwolle de prijs ‘Beste Thuis voor Insecten’ uit, als blijk van waardering voor de stappen die deze gemeente heeft gezet voor insectvriendelijk groenbeheer.
Achttien tips voor groenbeheer
Natuurlijk werkt uw gemeente al aan het behoud van de biodiversiteit. Toch zijn de komende vier jaar cruciaal. U kunt het verschil maken. Door (nog meer) te kiezen voor een natuurinclusieve aanpak. Natuurmonumenten helpt u graag met de expertise van onze boswachters. Bij de petitieresultaten vindt u achttien praktische en haalbare tips voor een insectvriendelijker groenbeheer. Zo kan het verbeteren van de biodiversiteit op de stoep van het gemeentehuis beginnen.
Kom in actie, red onze insecten!
Dit vragen wij u mede namens al die 100.000 burgers, ook de inwoners van uw gemeente. De Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bieden allerlei kansen. Door onze adviezen over te nemen in uw verkiezingsprogramma’s kunt u een nog aantrekkelijker, natuurinclusievere gemeente worden.
Mocht u willen onderzoeken wat u nog meer kunt doen voor de biodiversiteit, dan gaan wij graag met u in gesprek.
Bijlage: De resultaten van de petitie, met het aantal ondertekenaars per gemeente en achttien tips voor insectvriendelijk groenbeheer van de boswachters van Natuurmonumenten (PDF).
Met vriendelijke groet,
Provinciaal Ambassadeur
Noord-Brabant en Limburg
06 – 53471071

Stationsplein 1 3818 LE Amersfoort
Postbus 2166 3800 CD Amersfoort

www.natuurmonumenten.nl
11.A.2
Raad van State Mededeling behandeling voorlopige voorziening Bp Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32
11.A.3
Persbericht en toetsingsadvies over het milieueffectrapport Windpark ZE-BRA
11.A.4
Motie Nissewaard oproep tot wetswijziging afschaffing 6 maandentermijn toetsing huur
11.A.5
VNG_ledenbrief_wijziging-vng-model-erfgoedverordening-2016-ivm-omgevingswet
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
11.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11.E.1
schriftelijke vragen VVD m.b.t. PFOS 3M
11.E.2
Schriftelijke vraag D66 chemische onkruidbestrijding
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.