link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 23 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
10
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.4
Raadsinformatienota Ontwikkelingen en financiƫle stand van zaken Stichting Samen Werken
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
10.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.