link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Toelichting: Let op: gewijzigde aanvangstijd
De vergadering sluit aan op opinieraad bestuur. De agendavolgorde is gewijzigd, Agendapunt Juzt wordt als laatste behandeld.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Instellen commissie sociaal domein
Het presidium stelt voor de werkgroep sociaal domein op te heffen en een commissie voor het sociaal domein in te stellen
7
Richtlijnen verbonden partijen (voor zover deze onder het werkgebied van de opinieraad Samenleving vallen)
Het college stelt voor een aantal beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2021 te formuleren.
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
Gemeente Woensdrecht 2e kwartaalrapportage WVS 2019
8.A.2
Reacties begroting RAV 2020
8.A.3
Raadsinformatienota Toepasbare elementen Tilburgse armoedeaanpak in Woensdrecht
8.A.4
Raadsinformatienota Ontwikkelingen en financiële stand van zaken Stichting Samen Werken
8.A.5
Jaarverslag commissie Noord Brabant Heemschut
8.A.6
VNG_ledenbrief_voortgang-implementatie-nieuw-pgb-systeem-pgb20
8.A.7
WVS Agenda openbare AB-verg 7 oktober.
8.A.8
Ideeënbord jongerenraadsbijeenkomst 5 sept 2019
8.A.9
VNG_ledenbrief_wijziging-in-verstrekking-hulpmiddelen
8.A.10
ISD Brabantse Wal Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2019
8.A.11
Informatiebrief werkgroep sociaal domein
Informatiebrief Raadswerkgroep Sociaal Domein d.d. 08-10-2019
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Zorgcontinuïteit Juzt (voorgesteld wordt dit agendapunt in beslotenheid te bespreken)
Het college vraagt € 141.000,- ter beschikking te stellen voor de zorgcontinuïteit voor Woensdrechtse jeugdigen
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.