link naar deze pagina

Besluitraad - 5 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.b
Opinieraad Samenleving
2.c
Opinieraad Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw IKC Fortuinstraat Woensdrecht'
De gemeente wil een nieuw schoolgebouw realiseren, met daarin ook andere functies, een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC). Daarvoor is een locatie gevonden aan de Fortuinstraat in Woensdrecht. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Daartegen zijn twee zienswijzen ingebracht. Het college stelt voor de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.
pdf 2022-07-12 Raadsvoorstel vaststelling BP IKC WSD.docx (30KB)
pdf 2022-07-12 Raadsbesluit vaststelling BP IKC WSD.docx (34KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Nota zienswijzen Ontwerp BP IKC Woensdrecht.pdf (42KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Zienswijze 1 - geanonimiseerde versie.pdf (6.8MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Zienswijze 2 - geanonimiseerde versie.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Regels.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage1_Verkeerenparkeren.pdf (1.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage2_Akoestischonderzoekwegverkeerslawaai.pdf (2.7MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage3_Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering.pdf (4.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage4_QuickscanFloraenfauna.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage5_naderonderzoek_floraenfauna.pdf (1.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage6_Memostikstof.pdf (1.7MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage7_Bodemonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage8_Waterparagraaf.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage9_Archeologisch onderzoek BO IVO.pdf (5.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage10_Aanmeldnotitie mer IKC Woensdrecht.pdf (303KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage11_Overzicht inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan.pdf (51KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting - Bijlage12_Nota zienswijzen.pdf (42KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Verbeelding.pdf (311KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage Vast te stellen BP IKC WSD - Toelichting.pdf (1.8MB)
3.b
Bestemmingsplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht
Ten oosten van Dwarsstraat 23 kunnen garageboxen worden gebouwd. In het bestemmingplan ontbreken echter de bouwregels daarvoor. Om de omissie te herstellen is een reparatieplan opgesteld. Daartegen zijn zienswijzen ingebracht. De raad wordt gevraagd de Nota van zienswijzen, staat van wijzigingen en het bestemmingsplan vast te stellen.
3.c
Aanwijzing contactpersoon Wet open overheid
Alle bestuursorganen moeten vanaf 1 mei 2022 over een contactpersoon beschikken voor beantwoording van vragen van inwoners en over de beschikbaarheid van voor de raad de raadsinformatie. Voorgesteld wordt de griffier of diens plaatsvervanger(s) aan te wijzen.
3.d
Jaarstukken 2021
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de werkzaamheden over 2021 en de daarbij horende uitgaven en inkomsten. De jaarrekening sluit met een positief saldo van
€ 3.906162,-. In het bijhorend raadsvoorstel doet het college voorstellen voor aanvullende dekking van kredieten, de bestemming van het overschot en vraagt de raad de jaarrekening vast te stellen.
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.