link naar deze pagina

Besluitraad - 12 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.a.1
Ingekomen stukken
2.b
Opinieraad Samenleving
2.b.1
Ingekomen stukken
2.c
Opinieraad Bestuur
2.C.1
Ingekomen stukken
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Putseweg 56, Hoogerheide’
In het kader van traject voor perceelsplitsingen is verzocht een extra woning op een perceel aan de Putseweg 56 in Hoogerheide te mogen realiseren. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
3.b
Benutten IDOP gelden (reserve revitalisering dorpskernen)
De raad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen om in Hoogerheide in het Philomenapark een beweegtuin te realiseren en een bouwkundige aanpassing aan MFC De Kloek om er ‘de huiskamer van Huijbergen’ van te kunnen maken. Ook vraagt het college de raad hem de beslissingsbevoegdheid te geven over de besteding van de resterende IDOP-gelden.
3.c
Bodemkwaliteitskaart beheersgebied
De oude bodemkwaliteitskaart is verlopen. Om het huidige efficiënte en duurzame bodembeheer te continueren, dient er een nieuwe kaart te worden vastgesteld. De nieuwe kaart is in regioverband opgesteld. Dit maakt grondverzet tussen deze gemeenten mogelijk. Het college vraagt de raad toekomstige aanpassingen aan de kaart te delegeren
3.d
Gemeentelijk Rioleringsplan Woensdrecht 2020-2023
Dit geactualiseerd plan bevat de beleidsvoornemens met een bijbehorende financiële paragraaf. Zo is er bijvoorbeeld meer extreme neerslag, verandert de verhouding tussen overheid en burgers en de wetgeving. Ook het kostendekkingsplan is geactualiseerd. Bij de stukken is ook de raadsinformatienota Klimaatstresstest gevoegd.
3.e
BP Paraplubestemmingsplan begrippen huishouden, wonen en woning
Een uitspraak van de Raad van State maakt het noodzakelijk de begrippen ‘wonen’, ‘woning’ en ‘huishouden’ aan elkaar te relateren. Dit om regels te kunnen stellen aan het bewonen door niet-huishoudens (bijvoorbeeld studenten- of arbeidsmigrantenhuisvesting). Er zijn geen zienswijzen ingediend en het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
3.f
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aanpassing Landgoed Bieduinen, Putte
Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouwvlak om de meest zuidelijke zorgvleugel te kunnen vervangen door een nieuw woongebouw. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt voor de nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen
3.g
Verordening Jeugdhulp gemeente Woensdrecht 2019
De verordening moet geactualiseerd worden vanwege nieuwe wetgeving en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden budget.
3.h
Bestuursrapportage en begrotingswijziging West Brabants Archief
Door vrijval van personeelskosten komt een reserve te vervallen. Hierdoor wijzigt de begroting. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen bij de begrotingswijziging.
3.i
Raadsvoorstel lokale omroep Zuidwest
Het college stelt de raad voor positief te adviseren om Omroepstichting ZuidWest de komende vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Woensdrecht.
3.j
Verstrekken geldlening tennisvereniging De Meet
De gemeente sportverenigingen faciliteert in het verstrekken geldleningen aan verenigingen om zelf klimaatmaatregelen te nemen. TV de Meet heeft hier € 28.000,- voor nodig. Voor leningen groter dan € 25.000,- is het college verplicht de raad wensen en bedenkingen te vragen.
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.