link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 22 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Brief Vivoo omtrent de status en ontwikkelingen van sportpark Huijbergen
Naar aanleiding van een brief van Voetbalvereniging Vivo uit Huijbergen willen de fracties spreken over deze situatie.
7
Vaststellen bestemmingsplan "Woningbouw Trambaan 43-47, Calfven"
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een woning te bouwen tussen de woningen Trambaan 43 en 47. Tegen het plan zijn zienswijzen ingebracht. De raad wordt gevraagd de nota zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.
8
Brief Dorpsplatform Putte met een ongevraagd advies m.b.t. bouw arbeidsmigrantenhotel op voormalig Glatt-terrein te Putte
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de D66 fractie
9
Presentatie rapport Parkeeronderzoek Raadhuisstraat, Blauwe zone en verkeerscirculatie door onderzoeksbureau Movares
De gemeenteraad in een motie van 4 juli gevraagd om een onderzoek naar het instellen van een blauwe zone in de Raadhuisstraat in Hoogerheide en te bezien of dat in andere kernen ook van toepassing kan zijn. Het onderzoeksbureau presenteert de resultaten van het onderzoek.
10
Stand van zaken stikstof/PAS
Wethouder De Waal schetst de stand van zaken
11
Ter bespreking gevraagde stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
VNG_ledenbrief_nieuwe-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022
11.A.2
Zienswijze Maastricht Telecomwet 1998. 5G netwerk
11.A.3
Deltaprogramma 2020
11.A.4
VNG_ledenbrief_toetsing-klimaatakkoord-en-uitnodiging-voor-bijeenkomsten-in-het-land
11.A.5
Lets Talk About Tech Reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode.pdf
11.A.6
Raadsinformatienota - IBT Omgevingsrecht 2019
11.A.7
Raadsinformatienota cameratoezicht containerparkjes Rotterdam
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
11.C.1
Fietspad verlichting Brief aan provincie.
11.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11.E.1
Schriftelijke vraag D66 inzake woningbouw
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.