link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Toelichting: Let op gewijzigd aanvangstijdstip.
Aan de agenda is toegevoegd agendapunt 10a inzake toetreding gemeenschappelijke regelingen tot een nieuwe op te richten werkgeversvereniging.
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Begroting 2020 (alleen informerend)
De programmabegroting 2020 biedt inzicht in de financiële huishouding en de beleidsaspecten die het college voornemens is uit te voeren. Het meerjarenperspectief tot en met 2023 geeft inzicht in de financiële ontwikkeling voor die jaren.
7
Belastingvoorstellen 2020 (alleen informerend)
De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat hierbij om kleine redactionele wijzigingen en aanpassing van de tarieven. Het college vraagt de raad de verordeningen vast te stellen.
8
Leges 2020 (alleen informerend)
Het college stelt voor de tarieven voor 2020 vast te stellen rekening houdend met een inflatiepercentage van 2,66%
9
Richtlijnen verbonden partijen (voor zover deze tot het werkgebied van de opinieraad Bestuur horen)
Het college stelt voor een aantal beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2021 te formuleren
10
Instructie voor de griffier
De werkgeversommissie uit de raad stelt voor de instructie voor de griffer te actualiseren
10.a
Afzien van bedenkingen bij toetreding tot Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
Het college vraagt de raad:
1. Geen bedenkingen of wensen te uiten ten aanzien van die besluiten van besturen van gemeenschappelijke regelingen welke strekken tot aansluiting bij de Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
2. Waar aan de orde, toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling waardoor aansluiting bij privaatrechtelijke organisaties vanuit de regeling mogelijk wordt gemaakt
11
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
Raadsinformatienota begrotingsresultaat 2019
11.A.2
VNG_ledenbrief_cao-ontslagcommissie
11.A.3
VNG_ledenbrief_openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.
11.A.4
VNG ledenbrief LOGA CAO akkoord wijzigingen gemeentelijke salarissen
11.A.5
VNG ledenbrief vng-reactie-op-de-rijksbegroting-2020_20190923
11.A.6
VNG_ledenbrief_flo-overgangsrecht-nadere-aanpassing-levensloopsregeling-hoofdstuk-9e-car-uwo
11.A.7
Ministerie van Binnenlandse Zaken openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
11.A.8
Motie diverse gemeenten Ontwikkelingen gemeentefonds
11.A.9
Kennispunt Lokale Partijen, informatie werkzaamheden
11.A.10
Gemeente Bergen op Zoom Brief aan Tweede Kamer inzake motie over uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
11.A.11
VNG_ledenbrief_stand-van-zaken-herziening-gemeentefonds.pdf
11.A.12
Problematiek medicinale cannabis gem. Zwartewaterland
11.A.13
Raadsinformatienota uitvoeringsprogramma handhaving en tussentijdse rapportage
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
11.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.