link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 26 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Wet Markt en overheid besluit Algemeen belang Woensdrecht 2020
In het huidige besluit Algemeen Belang zijn een aantal activiteiten aangewezen. Echter zijn deze activiteiten te summier geformuleerd en daardoor niet meer toereikend. Om te voorkomen dat er herhaaldelijk aanvullende besluiten genomen moeten worden, is het raadzaam een nieuw verruimd besluit te nemen.
6
Benegora Leefmilieu brief d.d. 1 december 2020 Mestbewerkingslokaties en oproep bescherming Brabantse Wal
Gezien het verkennend onderzoek dat de provincie uitvoert m.b.t. biocentrales, de gezondheidsrisico's en de druk op de leefomgeving die het met zich meebrengt wil D66 van het college weten wat hun visie is en hoe de andere politieke partijen hierin staan.
7
Ter bespreking gevraagde stukken
7.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
7.A.1
Raadsinformatienota omgevingsvergunning zonneparken
7.A.2
Brieven Natuurorganisaties MTB routes Grenspark Kalmthoutse Heide
7.A.3
Gemeente Bergen zorgen uitrol 5G gemeente Bergen
7.A.4
VNG ledenbrief handreiking leegstand te lijf 2.0 en vng model leegstandverordening
7.A.5
Provincie Noord-Brabant Brief 16 december 2020 Voortgang Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw
7.A.6
Raadsinformatienota PFAS nota bodembeheer
7.A.7
Schrijven m.b.t. stoken en stookoverlast
7.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
7.C.0
College reactie vragen of een voorstel te doen
7.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
7.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
7.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
7.E.1
PvdA Schriftelijke vragen: Procedurele vragen omtrent woningbouw
8
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.