link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: In verband met de corona uitbraak is de publieke tribune gesloten. De vergadering wordt uitgezonden via de website van de gemeente.

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
Vaststelling Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2023
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het IHP waarmee de overheveling van onderwijshuisvestingsmiddelen van gemeente naar schoolbesturen mogelijk wordt.
6
Principe besluit IKC Woensdrecht
Het Integraal Kindcentrum Woensdrecht moet de bestaande huisvestingsproblemen oplossen door het zorgdragen voor adequate huisvesting voor de basisscholen De Poorte en De Stappen. De raad wordt gevraagd een aanvullende krediet beschikbaar te stellen en gevraagd in te stemmen met het concept ‘huren als een eigenaar’ gebaseerd op de Wet primair onderwijs.
6.a
Schorsing van de vergadering tot 18.30 uur
7
Aan- en verkoop Bergsestraat 52, Huijbergen
Het complex dat Voetbalvereniging VIVOO uit Huijbergen gebruikt heeft één volwaardig wedstrijdveld. Dit ene veld is niet voldoende en VIVOO heeft daarom de gemeente verzocht uit te breiden naar twee wedstrijdvelden. Door deze aankoop wordt dit mogelijk.
8
Jaarstukken 2019 (informerend en opinierend)
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën over 2019
9
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.