link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 27 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Toelichting: Gewijzigd tijdstip i.v.m. instellen van een avondklok

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Motie AKT inzake uitvoering IKC Woensdrecht
6
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
6.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
6.A.1
Raadsinformatienota tussentijdse evaluatie beleidskader zorg voor jeugd
6.A.2
VNG ledenbrief 23nov2020 Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief wmo
6.A.3
2020 11 19 Informatiebrief Commissie Sociaal Domein
6.A.4
Raadsinformatienota uitvoeringsplannen volksgezondheid
6.A.5
VNG_ledenbrief_vng-model-verordening-bekostiging-leerlingenvervoer-nieuw.
6.A.6
Raadsinformatienota Maatschappelijke Opvang 2021
6.A.7
Agenda openbare AB-verg. WVS 14-12-20.
6.A.8
Raadsinformatienota sociale inclusie
6.A.9
Ministerie OCenW brief 11dec2020 extra rijksmiddelen voor lokale cultuur.00000111
6.A.10
VNG_ledenbrief_ambtshalve-verlengen-van-beschermd-wonen-en-aanleveren-kostengegevens-beschermd-wonen
6.A.11
VNG_ledenbrief_uitbreiding-rijksvaccinatieprogramma.
6.A.12
Raadsinformatienota ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering
6.A.13
FNV Verdringing door re-integratie trajecten en "vrijwilligers"werk
6.A.14
Toezichtoordeel 2019 van de Provincie voor de ISD
6.A.15
Brief GGD aan gemeenteraden 22 december 2020
6.A.16
VRAGEN_over_de_nieuwe_prik Regenboogteam
6.A.17
Raadsinformatienota SSW liquidatie december 2020
6.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
6.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
6.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
6.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
6.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
7
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
8
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.