link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiƫle commissie
4
Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen bij de ingekomen stukken gesteld.
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Controleprotocol inclusief normenkader en toetsingskader t.b.v. de accountantscontrole over 2019
De gemeenteraad wordt voorgesteld het controleprotocol gemeente Woensdrecht voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen en het normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2019 vast te stellen.
7
Verlenging contract met accountant Baker Tilly
De gemeenteraad wordt voorgesteld gebruik te maken van de optie tot verlenging van het huidige contract met accountant Baker Tilly voor de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.
8
Vaststellen van de controleverordening gemeente Woensdrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld de controleverordening gemeente Woensdrecht, ex artikel 213 Gemeentewet, vast te stellen. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2020.
9
Begrotingsresultaat
De stukken volgen na 20 november 2019
10
Raadsinformatienota evaluatie extra avondopenstelling, werken op afspraak
Meerdere fracties willen spreken over de pilot extra avondopenstelling en werken op afspraak
11
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
VNG_ledenbrief_handleiding-uniformering-objectafbakening-gemeentelijke-belastingen.
11.A.2
Brief gemeenteraden vergadering algemeen bestuur OMWB op 4 oktober 2019
11.A.3
LOGA_ledenbrief_flo-overgangsrecht-versneld-sparen-naar-225procent-van-het-netto-inkomen-hoofdstuk-9e-car-uwo.
11.A.4
RWB Overzicht actualiteiten SB 191010.
11.A.5
VNG ledenbrief vacatures vng bestuur en commissiespdf
11.A.6
Schrijven min van Binnenlandse Zaken handreiking integriteitstoetspdf
11.A.7
VNG_ledenbrief_werkgeversvereniging-samenwerkende-gemeentelijke-organisaties-in-oprichting-wsgo
11.A.9
Vergadering BeNeGo donderdag 7 november
11.A.10
Informatiebrief Algemeen Bestuur BWB
11.A.11
VNG_ledenbrief_arbeidsvoorwaarden-voor-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt
11.A.12
Moties diverse gemeenten Trap op Trap af
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
11.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.