link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
Herbenoeming burgemeester drs. J.J.C. Adriaansen
Bij Koninklijk Besluit is de burgemeester herbenoemd met ingang van 1 oktober a.s..
6
Motie PvdA Huisvesting arbeidsmigranten Dorpsstraat 16 Ossendrecht
De motie roept het college op geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten en de bestaande overlast aan te pakken
7
Vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Valkestraat 1, Hoogerheide’
Het plan voorziet in het betrekken van de weide bij de tuin en maakt het plaatsen van een bijgebouw mogelijk. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt voor de nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.
8
Benutten IDOP gelden (reserve revitalisering dorpskernen)
De raad heeft op 12 september middelen beschikbaar gesteld om in Hoogerheide in het Philomenapark een beweegtuin te realiseren en een bouwkundige aanpassing aan MFC De Kloek om er ‘de huiskamer van Huijbergen’ te maken. Over het deelvoorstel waarin het college de raad vraagt de beslissingsbevoegdheid te geven over de besteding van de resterende IDOP-gelden moet nog worden besloten.
9
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.