link naar deze pagina

Besluitraad - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.a.1
Ingekomen stukken
2.b
Opinieraad Samenleving
2.b.1
Ingekomen stukken
2.c
Opinieraad Bestuur
2.c.1
Ingekomen stukken
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Richtlijnen verbonden partijen
Het college stelt voor een aantal beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2021 te formuleren
3.b
Instructie voor de griffier
De werkgeversommissie uit de raad stelt voor de instructie voor de griffer te actualiseren
3.c
Afzien van bedenkingen bij toetreding tot Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
3.d
Instellen commissie sociaal domein
Het presidium stelt voor de werkgroep sociaal domein op te heffen en een commissie voor het sociaal domein in te stellen
3.f
Zorgcontinuïteit Juzt (voorgesteld wordt dit agendapunt in beslotenheid te bespreken)
Het college vraagt € 141.000,- ter beschikking te stellen voor de zorgcontinuïteit voor Woensdrechtse jeugdigen
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.