link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: De vergadering begint om 19.00 uur
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Afscheid mevrouw Van Zweden-Timmermans als lid van de raad
3
Toelating nieuw benoemd raadslid
4
Benoeming burgerlid voor de fractie AKT
5
Vaststellen besluitenlijsten van de raad van 26 september 2019 en de besluitraad van 24 oktober 2019
6
Mededelingen
7
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
8
Gecombineerde behandeling Begroting 2020 en de Belastingvoorstellen 2020
In de begroting 2020 geeft het college aan welke activiteiten zij in 2020 wil realiseren en wat dat kost. In de perspectievennota 2019-2023 doet het college verslag van de ontwikkelingen over de eerste maanden van 2019. Verder schetst het college de ambities voor 2020 en geeft een doorkijk op het financiële perspectief voor 2020-2023
8.1
Beschouwingen in eerste termijn (schriftelijk behandeld) en schriftelijke vragen
8.2
Begroting 2020
De programmabegroting 2020 biedt inzicht in de financiële huishouding en de beleidsaspecten die het college voornemens is uit te voeren. Het meerjarenperspectief tot en met 2023 geeft inzicht in de financiële ontwikkeling voor die jaren.
8.3
Belastingvoorstellen 2020
De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat hierbij om kleine redactionele wijzigingen en aanpassing van de tarieven. Het college vraagt de raad de verordeningen vast te stellen.
8.4
Leges 2020
Het college stelt voor de tarieven voor 2020 vast te stellen rekening houdend met een inflatiepercentage van 2,66%
8.a
Beschouwingen in tweede termijn door de raadsfracties, aankondiging van moties en amendementen
(12 minuten per fractie, 6 minuten beschermde spreektijd, daarna met interrupties)
19.30-20.45
8.b
Reactie van het college in tweede termijn
(5 minuten per portefeuillehouder)
20.45-21.10
8.b.1
Schorsing
21.10-21.25
8.c
Debat tussen de fracties
(6 minuten per fractie netto spreektijd, fracties dienen zo nodig spontane moties en amendementen in)
21.25-22.10
8.c.1
Schorsing
22.10-22.20
8.d
Reactie college in derde termijn
(focus op wenselijkheid/haalbaarheid van moties en amendementen, doen al dan niet toezeggingen)
22.20-22.30
8.d.1
Schorsing
22.30-22.40
8.e
Fracties geven aan amendementen/moties al dan niet in te trekken
Fracties geven aan amendementen/moties al dan niet in te trekken
22.45-22.50
8.f
Besluitvorming:
22.50-23.00
8.f.1
Amendementen bij de Begroting 2020
8.f.2
Vaststellen van de Begroting 2020
8.f.3
Moties bij de Begroting 2020
8.f.4
Amendementen bij de Belastingvoorstellen 2020
8.f.5
Vaststellen van de Belastingvoorstellen 2020
8.f.6
Moties bij de Belastingvoorstellen 2020
8.f.7
Moties en amendementen bij de legesverordening 2020
8.f.8
Vaststellen van de legesverordening 2020
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.