link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 6 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Eerste begrotingswijziging 2019 ISD en uitvoeringsagenda
7
Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting SOM
8
Brief inzake aanbieding van en zwartboek Jeugdbescherming Brabant
Het zwartboek wordt ivm privacyaspecten niet gepubliceerd
9
Motie Rijksvaccinatieprogramma
D66 vraagt in de motie in de communicatie over vaccinaties rekening te houden met laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, asielzoekers en andere nieuwkomers om de vaccinatiegraad hoog te houden en eventueel hoger te krijgen en de vaccinatiegraad structureel te monitoren.
10
Motie Hoge Nood / toiletvoorzieningen
AKT vraagt het college in de motie onderzoek te doen naar openbare toiletvoorzieningen, de Hoge Nood app te promoten en gemeentelijke gebouwen daarin zichtbaar te maken
11
2019-02-21 Motie kinderpardon
De motie van PvdA, AKT en D66 vraagt het college er bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op aan te dringen een daadwerkelijke oplossing te vinden die voorkomt dat kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen worden uitgezet
12
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
12.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
12.A.1
Moties Kinderpardon diverse gemeenten
12.A.2
Motie Bergen op Zoom toekomst Bravis Ziekenhuis
12.A.3
Expertise en studie centrum VSNO verbetering jeugdbeleid gemeenten
12.A.4
VNG_ledenbrief_ontwikkelingen-onderwijshuisvesting
12.A.6
Brief NBPB - Beschermingsbewindvoering
12.A.7
Stichting Herken ouderverstoting d.d. 27 nov 2018 (verplaatst zie agendapunt 8)
12.A.8
Agenda openbare AB-verg. WVS 10-12-18.
12.A.9
Raadsbrief aangaande zwartboek JBB (verplaatst zie agendapunt 8)
12.A.10
VNG ledenbrief_uitvoeringsregeling-wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-betaald-uit-een-pgb
12.A.11
Nieuwsbrief To-Taalhuis december 2018
12.A.12
Raadsinformatiebrief vaccinatiegraad
12.A.13
Raadsinformatienota Huishoudelijke Hulp Toelage 2019
12.A.14
Raadsinformatienota Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake Huishoudelijke Ondersteuning
12.A.15
Raadsinformatienota Uitvoeringsplan “Preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal 2018 t/m 2021, uitvoeringsjaar 2018 en 2019”
12.A.16
Raadsinformatienota Begroting Stichting SOM 2019 en meerjarenraming 2019-2022
12.A.17
Raadsinformatienota nieuwe locatie Bravis ziekenhuis
12.A.18
informatiebrief raadswerkgroep sociaal domein 22 januari 2019
12.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
12.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
12.C.1
Right to Challenge Routeplanner invoering Right to challenge
12.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
12.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
12.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
13
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.