link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 12 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Verordening Jeugdhulp gemeente Woensdrecht 2019
De verordening moet geactualiseerd worden vanwege nieuwe wetgeving en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden budget.
7
Bestuursrapportage en begrotingswijziging West Brabants Archief
Door vrijval van personeelskosten komt een reserve te vervallen. Hierdoor wijzigt de begroting. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen bij de begrotingswijziging.
8
Raadsinformatienota en gecontroleerde zorgoverdracht Juzt
9
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
9.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
9.A.1
Stichting Dutch Child Center.
9.A.2
VNG_ledenbrief_implementatie-abonnementstarief-wmo
9.A.3
Agenda en uitnodiging openbare vergadering AB WVS
9.A.4
VNG_ledenbrief_resultaat-gesprekken-vng-en-kabinet-over-tekorten-sociaal-domein
9.A.5
Gemeente Rucphen brief aan raden WVS-gemeenten inzake wijziging verdeelsleutel WVS
9.A.6
VNG Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019
9.A.7
Raadsinformatienota Ontwikkelingen Participatiecafé De Bunt.
9.A.8
Jaarverslag 2018 Klachtencommissie Jeugd (West Brabant West)
9.A.9
Raadsinformatienota Afschaffing Werkbegroting SD
9.A.10
VNG 20190614_ledenbrief_wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013
9.A.11
Raadsinformatienota lachgas
9.A.12
WVS Reactie AB op zienswijzen mbt ontwerp begroting 2020
9.A.13
Kunstloc Brabant Brochure Landkunst
9.A.15
GGD West-Brabant - Reactie zienswijze Beleidsbegroting 2020 GGD West-Brabant
9.A.16
VNG ledenbrief 19.053 - Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
9.A.17
VNG ledenbrief 19.055 - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
9.A.18
VNG ledenbrief 19.057 - Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel mo bw en bg
9.A.19
VNG ledenbrief 19.059 - Indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020
9.A.20
FNV Cao voor werknemers met een arbeidsbeperking
9.A.21
Raadsinformatienota Aangepast sporten 2019
9.A.22
Motie gemeenteraad Renkum - Begrotingsevenwicht
9.A.23
Informatiebrief Raadswerkgroep Sociaal Domein 27 augustus 2019
9.A.24
VNG ledenbrief Wjziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage
9.A.25
Raadsinformatienota Nieuwbouw Integraal Kind Centrum/ intentieovereenkomst
9.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
9.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
9.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
9.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
9.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.