link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 29 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Insprekers bij ingekomen stukken
de lijst met ingekomen stukken is toegevoegd aan agendapunt 10
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke voorzieningen ondersteuning Woensdrecht 2019
7
Kamerbrief d.d. 7 november 2019 “naar een beter organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering”
8
ISD Brabantse Wal, Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2019
9
VNG_ledenbrief_onafhankelijke-clientondersteuning-leveringsproblemen-hulpmiddelencentrum-en-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-sociaal-domein
10
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
Raadsinformatienota convenant samenwerking bibliotheekwerk west Brabant.
10.A.2
Brief pleegouderraad Juzt aan gemeenten
10.A.3
Raadsinformatienota leerlingenvervoer
10.A.4
Agenda openbare vergadering AB WVS 9 december 2019
10.A.5
Raadsinformatienota Regionaal programma: geweld hoort nergens thuis
10.A.6
Raadsinformatienota Huishoudelijke Hulp Toelage 2020
10.A.7
Raadsinformatienota invoering Wet verplichte ggz
10.A.8
Raadsinformatienota Tussenevaluatie Beleidsplan Sociaal Domein
10.A.9
VNG ledenbrief uitstel aanleveren abonnementstarief WMO
10.A.10
Raadsinformatienota update zorgaanbieder Juzt
10.A.11
VNG ledenbrief brief WVggz
10.A.12
Gemeente Dongen Motie Overhevelen niet beinvloedbare kosten Jeugdhulp naar Rijksoverheid
10.A.13
2020 01 16 Informatiebrief Commissie Sociaal domein
10.A.14
VNG ledenbrief_actualisering_model_archiefverordening_2017_en_aanhangende_modellen_ivm_de_aanpassingswet
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
10.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10.E.1
Fractie PvdA Woensdrecht Art 34 vragen inz Juzt versie
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.