link naar deze pagina

01. AV Besluitvormend - 11 februari 2020

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 14:30
Voorzitter: H.C. Klavers
Toelichting:
Algemene documenten:

1 13:30
Opening
2
Gelegenheid tot inspreken
3
Vaststelling agenda
4 13:35
Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden
5
BESLUITVORMEND, ter bespreking
5.a 13:40
Benoeming leden bezwarencommissie
6
BESLUITVORMEND, hamerstukken
6.a 13:50
Termijnagenda 2020
7 14:00
VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING
7.a
Besluitenlijst AV-vergadering 17 december 2019
7.b
Actiepuntenlijst
7.c
Verslag AV-vergadering 30 december 2019
8 14:05
STUKKEN TER KENNISNAME
8.a
Totaaloverzicht begrotingswijzigingen
8.b
Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden
8.c
Evaluatie verkiezingen 2019
9 14:10
INGEKOMEN STUKKEN
9.a
Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland, Jaarverslag RKC 2019
9.b
Provincie Flevoland, Uitnodiging beeldvormende vergadering RES
9.c
De heer L.H. Kallen, Open brief aan de Deltacommissaris
10 14:15
Samenvatten toezeggingen
11 14:20
Rondvraag
12
Sluiting