link naar deze pagina

01. AV Besluitvormend - 28 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: H.C. Klavers
Toelichting: De vergadering wordt i.v.m. de coronacrisis digitaal georganiseerd.
U heeft per post en via de mail de instructies hiervoor ontvangen.
Algemene documenten:

1 13:30
Opening
2
Gelegenheid tot inspreken
3
Vaststelling agenda
4 13:35
Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden
5
BESLUITVORMEND, ter bespreking
5.a 13:50
Maximaal benutten (biogas) Ephyra AWZI Tollebeek
De AV wordt gevraagd om in te stemmen met het toepassen van het extra biogas uit de slibvergistingsinstallatie Ephyra op de AWZI Tollebeek in een WarmteKrachtKoppeling.
5.a.1 14:30
PAUZE
5.b 14:45
P&ID's op orde
De AV heeft het project ‘P&ID’s (technische, schematische tekeningen van procesinstallaties) op orde’ als speciaal project aangemerkt. In het AV-voorstel wordt de aanleiding van het project, het belang en de impact omschreven.
6
BESLUITVORMEND, hamerstukken
6.a 15:05
Zienswijze procedure begroting GR Het Waterschapshuis
Zienswijze procedure Gr Het Waterschapshuis van de actualisatie begroting 2020 en concept begroting 2021.
7 15:15
VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING
7.a
Besluitenlijst AV-vergadering 11 februari 2020
7.b
Actiepuntenlijst en toezeggingen
8 15:20
STUKKEN TER KENNISNAME
8.a
Totaaloverzicht begrotingswijzigingen
8.b
Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden
9
INGEKOMEN STUKKEN
9.a
Unie van Waterschappen, Ledenbrief update stikstofdossier 20 februari 2020
9.b
Unie van Waterschappen, Ledenbrief commissie geborgde zetels
9.c
RKC, Onderzoeksopzet waterkwaliteit
10 15:25
Samenvatten toezeggingen
11
Rondvraag
11.1 15:30
PAUZE
12
BESLUITVORMEND, ter bespreking
12.a 15:45
Samenwerking marktbenadering windparken Windplan Groen
Het bestuur van WPH verzoekt het waterschap om voor de realisatiefase van WPH mee te werken aan het door WPH aangaan van samenwerkingsverbanden en overeenkomsten met de overige projectentiteiten binnen Windkoepel Groen.
13
Sluiting