link naar deze pagina

01. AV Beeldvormend - 6 februari 2019

Locatie: Werkcafé Waterschapshuis
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.C. Klavers

1
Opening
2
Landbouwvisie LNV (n.a.v. motie 25 september 2018)
In september is door de AV de motie over de landbouwvisie aangenomen. Als uitwerking van deze motie wordt De Landbouwvisie “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” van LNV toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op onder andere: de essentie van de Landbouwvisie, betekenis voor bodem, kringlooplandbouw, agrarisch natuurbeheer in Flevoland en impact van de landbouwvisie voor het waterschap.
De heer Hans Rutten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit licht de essentie van de Landbouwvisie toe. De heer Jan Willem Erisman (directeur van het Louis Bolk Instituut) en mevrouw Coby Dekker-van den Berg (voorzitter van het Flevolands Agrarisch Collectief) reflecteren vervolgens op de Landbouwvisie.
3
Vaststelling verslag Beeldvormende AV-vergadering d.d. 18 december 2019
4
Rondvraag
5
Sluiting