link naar deze pagina

01. Algemene Vergadering Besluitvormend - 6 februari 2019

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: H.C. Klavers
Algemene documenten:

1
Opening
2
Gelegenheid tot inspreken
3
Vaststelling agenda
4
Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden
5
BESLUITVORMEND, ter bespreking
5.a
Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf (niet openbaar)
De eerste termijn van de dijkgraaf loopt af in september 2019. Een vertrouwenscommissie uit de AV brengt een advies uit aan de AV omtrent de herbenoeming. Dit zal in een geheim deel van de vergadering mondeling worden toegelicht.
5.b
Aanbieden RKC-rapporten verbonden partijen en samenwerking
De taak van de RKC is het (laten) uitvoeren van onafhankelijk en deskundig onderzoek en op basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek aanbevelingen te geven aan de AV. De RKC heeft in dat verband onderzoek gedaan naar samenwerkingen en verbonden partijen.
5.c
Verslaglegging AV-vergaderingen
De AV bespreekt een voorstel om over te gaan op videoverslaglegging van de AV-vergaderingen. Door videoverslaglegging wordt voldaan aan de bestuurlijke wens vanuit het bestuursprogramma voor een open, transparant en zichtbaar waterschap dat meer in verbinding staat met de maatschappij.
pdf AV-voorstel (146KB)
5.d
Garantstelling overcommittering POP3-watergelden
De AV wordt gevraagd op basis van de argumenten voor en tegen een antwoord aan de provincie te formuleren op de vraag van de provincie Flevoland om als Waterschap Zuiderzeeland garant te staan voor de overcommittering op de pijler 1 middelen uit de Samenwerkingsovereenkomst POP3-water Flevoland. Overcommitteren is dat de subsidieverstrekker voor een hoger bedrag aan subsidiebeschikkingen afgeeft dan dat er in totaal aan subsidiegeld beschikbaar is, met als doel het tegengaan van onderbesteding van de beschikbare subsidiegelden.
pdf AV-voorstel (212KB)
6
BESLUITVORMEND, hamerstukken
6.a
Toetreding werkgeversvereniging gemeenschappelijke regeling
6.b
Termijnagenda 2019
7
VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING
7.a
Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 18 december 2018
7.c
Actiepuntenlijst
8
STUKKEN TER KENNISNAME
8.a
Totaaloverzicht begrotingswijzigingen
8.b
Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden
8.c
Beleidsregel peilbesluiten
9
INGEKOMEN STUKKEN
9.a
Ministerie van BZK, Circulaire geïndexeerde bedragen
9.b
Unie van Waterschappen, Ontwerp Klimaatakkoord
10
Samenvatten toezeggingen
11
Rondvraag
12
Sluiting