link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 25 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Raadsvergadering 25 januari 2022 - Live te volgen via de website
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Terugkoppeling van het college
5
Vaststellen besluitenlijst van: 21 december 2021 en 21 april 2020
6
Ter besluitvorming: Hamerstukken
6.a
Beheerplan buitensportaccommodaties - (2021-0154885)
6.b
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12' - (2021-0159493)
6.c
Uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven (2021-0150603)
6.d
Verordeningen GR Sociaal 2022 (2021-0173101)
6.e
Kredietaanvraag reconstructie Bouquet (2021-0086203)
7
Ter besluitvorming: Debatstukken
7.a
Zienswijze Stichting risicobeheer VRZHZ (2021-0173934)
*Debatstuk i.v.m. plaatsing op agenda raadsvergadering zelfde avond*
7.b1
Amendement Goed wonen lening
7.b2
Goed wonen lening (2021-0154980)
*Debat aangevraagd door CDA om mogelijk een amendement op te stellen ingaand op het verlagen van de hoofdsom, termijn voor de VVE's en limiteren bedrag VVE's*
7.c
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 - (2021-0068641)
*Debat aangevraagd door ABZ om een mogelijk amendement op te stellen om het bedrag in de Tweede Bestuursrapportage dat er minder wordt uitgeven aan onderhoud voor machines te blijven besteden voor groen.*
7.d1
Amendement raadsbreed zienwijzen begrotingswijzigingen 2022 DJG
7.d2
Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 DGJ (2021-0175465)
*Debat aangevraagd door meerdere fracties i.v.m. amendering zienswijze*
7.e
Kredietaanvraag revitalisatie HOA fase 3B - (2021-0176459)
7.f
Motie vreemd aan de orde van de dag
8
Ter kennisname
8.a
Lijst Toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
8.b
Stukkenlijsten 24 december 2021, 14 januari 2022 en 21 januari 2022
9
Sluiting