link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 9 september 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: C. Bruggen/ M. Zweers
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling van de agenda
2 19:35
DEBATRONDE
3.a
Zwolse klimaatadaptatie Strategie
Om klimaatverandering en extreem weer te kunnen opvangen en mee te koppelen met de groei van de stad zijn vele maatregelen nodig. Daarom wordt nu een langjarige strategie voorgesteld waarin wordt aangegeven voor welke opgave de gemeente staat en waarin oplossingsrichtingen worden gegeven om de stad klimaatrobuust te ontwikkelen, risico’s en mogelijke schade te beperken en de waarde van de leefomgeving te verhogen. Samen met partners wordt gewerkt aan een weerbaar en adaptief ingericht Zwolle, waarbij het groenblauwe netwerken en sponswerking moeten bijdragen aan de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. De strategie zal met de partners worden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s.
De raad wordt voorgesteld de klimaatadaptatiestrategie vast te stellen, inclusief de hieruit voortkomende vervolgstappen en de strategie als integraal onderdeel op te nemen in de omgevingsvisie.
Voor technische en feitelijke informatie: Ciska Waalewijn (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl
4 20:55
pauze
5.a 21:00
Intensivering aanpak mensenhandel
Ook Zwolle en regio kent slachtoffers van mensenhandel. Vaak wordt mensenhandel echter niet gesignaleerd. Er is dan ook geen precies zicht op de aard en omvang van mensenhandel in Zwolle en regio. Naar aanleiding van een eind 2017 door de raad aangenomen motie is een verkenning uitgevoerd naar de intensivering van de aanpak van mensenhandel. Ook in het coalitieakkoord is zorgcoördinatie op het gebied van mensenhandel als wens benoemd. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende nota ‘Mensenhandel meer in beeld’, met als doel om te komen tot een sluitende regionale ketenaanpak van preventie en signalering, ondersteuning en bescherming van (slachtoffers van) mensenhandel. De financiële kaders voor de uitvoering zijn reeds bij de PPN vastgesteld. De raad wordt nu voorgesteld te besluiten om de nota ‘Mensenhandel meer in beeld’ vast te stellen, tot uitvoering over te gaan en hiertoe een kwartiermaker en een zorgcoördinator.aan te stellen
Voor technische en feitelijke informatie: Wibout Dragt (06-23132571) W.Dragt@zwolle.nl
6 22:25
sluiting