link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 1 april 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 – grondexploitatie wellnesslocatie Scholtensteeg-noord van de beslisnota Onthaastingscentrum Scholtensteeg.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Aanpak versterking winkelgebied Petuniaplein Westenholte
5.A.2
Intentieovereenkomst mogelijke komst tweede crematorium Kranenburg
5.A.3
Prestatieafspraken 2019
5.A.4
Stand van zaken Taskforce Woningbouw
5.A.5
Woningvoorraad 2018
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen CDA over de Statenzaal
5.C.2
Beantwoording Artikel 45 vragen CDA – Kop van Voorst
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA inzake voortgang sociale woningbouw Zwolle
5.C.4
Beantwoording artikel vragen D66, CDA, PvdA en SP over participatietraject Omgevingsvisie
6
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bomhofsplas
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van een zonnepark op de Bomhofsplas door Groen Leven in samenwerking met de eigenaar (de Dekker Groep). De realisatie van het zonnepark past niet in het geldende bestemmingsplan. Op 1 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. De ontwerpverklaring heeft ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingediend en er zijn 3 reacties ontvangen in het kader van het vooroverleg. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de verondiepingsplannen zal niet eerder starten dan nadat de procedure voor het zonnepark is afgerond.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen en de ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark Bomhofsplas. Ook wordt de raad voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is (artikel 6.12, lid 2 sub a van de Wro).
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

7
Plan van aanpak collectivisering van voorzieningen
Deze beslisnota is behandeld op 5 maart in een informatieronde en op 18 maart in de debatronde.
In juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Interventieplan Sociaal Domein. In dit plan werden vijftien maatregelen benoemd om te interveniëren in het sociaal domein, met het oog op een betaalbaar en houdbaar kwalitatief stelsel van hulp en ondersteuning voor inwoners. Eén van de maatregelen is de collectivisering van voorzieningen, waarvoor nu een uitwerking wordt voorgelegd. In het procesplan van aanpak wordt beschreven hoe door gemeente, maatschappelijk ‘voorveld’ en ketenpartners toegewerkt wordt naar de beoogde systeemverandering, waarbij het draait om een andere manier van werken en doen in het sociaal domein. Een beweging ‘naar voren’, van individuele aanpakken naar collectieve aanpakken met de samenleving, waarbij inwoners mede-eigenaar zijn van de oplossing.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het procesplan van aanpak en met de voor de uitvoering benodigde projectkosten ter hoogte van € 373.200 in 2019 en bijbehorende dekking.
Voor technische en feitelijke informatie: Anke van Beckhoven (2033) a.van.beckhoven@zwolle.nl
8
Onthaastingscentrum Scholtensteeg
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Al geruime tijd wordt gesproken met initiatiefnemers over de realisatie van een onthaastingscentrum in Stadshagen. Een onthaastingscentrum met een focus op: zingeving (meditatie, yoga), uitrusten & beleven (wellness: sauna’s, zwembaden), doelgericht & actief (fitness, bootcamp) en gezondheid & medisch (fysio, acupunctuur).
In eerste instantie was deze ontwikkeling aan de Milligerplas bedacht. Deze locatie bleek ruimtelijk niet inpasbaar. Als alternatieve locatie is de noordpunt van de Scholtensteeg in beeld gekomen. Door de ligging langs de Hasselterweg is de Scholtensteeg een perfect ontsloten locatie. Een wellnesscentrum kan hier op fraaie wijze invulling aan geven.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de ontwikkeling van het gebied wellnesslocatie Scholtensteeg-noord en met de grondexploitatie. Daarnaast in te stemmen met de gronden voor de ontwikkeling van het niet-prioritaire gebied voor de ‘wellnesslocatie Scholtensteeg-noord’ uit de Nog Niet In Exploitatie Genomen (NNIEG)-gronden vrij te geven en hiervoor een grondexploitatie te openen. Verder in te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor deze locatie van december 2018.
Voor technische en feitelijke vragen: René Stuij (06-46884494) r.stuij@zwolle.nl

9
Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze in te dienen op het ontwerp meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland en de Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland. De Politiewet schrijft voor dat elke eenheid eens in de vier jaar een beleidsplan opstelt met daarin onder andere de sterkteverdeling en een vertaling van de landelijke en regionale prioriteiten. De politie houdt hierbij rekening met het belang van een goede invulling van de politietaak en de doelen die de gemeenten op het terrein van veiligheid nastreven en zijn vastgelegd in de gemeentelijke veiligheidsplannen
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland. Daarnaast geen zienswijze uit te brengen met betrekking tot het meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland.
Voor technische en feitelijke vragen: Wendy Hutterd (2310) w.hutterd@zwolle.nl

10
Actualisatie treasurystatuut 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Het vigerende Treasurystatuut dateert van 12 november 2014 en is vastgesteld door de raad op 9 april 2015. Het Treasurystatuut wordt tenminste éénmaal in de vier jaar geactualiseerd. Er zijn geen majeure wijzigingen aan de orde in het Treasurystatuut 2019. De wetgeving is de afgelopen jaren niet noemenswaardig gewijzigd. In het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2019 is een aantal aanpassingen doorgevoerd, het vaststellen van het uitvoeringsbesluit is een college bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Treasurystatuut 2019 vast te stellen en kennis te nemen van het Uitvoeringsbesluit Treasury 2019 daarbij
Voor technische en feitelijke vragen: Arie Claassen (2413) a.claassen@zwolle.nl

11
Benoeming lid welstands- en monumentencommissie IJsselland van Het Oversticht
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In het kader van de Woningwet en de Monumentenwet faciliteert Het Oversticht voor de gemeente Zwolle de welstandsadviseringen en de monumentenadvisering in een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland, waarin wordt samengewerkt met de gemeente Kampen. De leden van de welstandscommissie worden op grond van de Woningwet door de gemeenteraad voor 3 jaar benoemd. Door het vertrek van mevrouw Weeber is er een vacature ontstaan.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om met ingang van 28 februari 2019 de heer ir. M.J. de Haas als deskundige op het vakgebied architectuur te benoemen als lid van de welstands- en monumentencommissie IJsselland van Het Oversticht voor de duur van 3 jaar.
Voor technische en feitelijke vragen: Patrick Naaijen (5154) p.naaijen@zwolle.nl


12
Moties Vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting