link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 17 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Raap
Bundel:
pdf Agendabundel (19.5MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3.a
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark De Weekhorst, Jan van Arkelweg 3
Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Aangezien het voorstel over De Weekhorst nu in de debatronde wordt behandeld, wordt de gelegenheid gebruikt om tevens de voorstellen met betrekking tot de Bomhofsplas en Sekdoornplas in deze debatronde te behandelen. Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
3.b
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bomhofsplas en vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit
3.b
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Sekdoornplas en vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit
3.c
Stand van zaken zonneparken Bomhofsplas en Sekdoornplas
4
Pauze (21.00 – 21.15 uur)
5
Rekenkamerrapport Sport (21.15 – 22.30 uur)
De Rekenkamercommissie Zwolle heeft op 12 maart 2018 het rapport “Sportbeleid Zwolle volop in beweging” (Onderzoek naar Actieplan Sport en Bewegen) aangeboden aan de raad en het college. Vervolgens is het college in de gelegenheid gesteld om een reactie op dit rapport te geven. Deze reactie is in de vorm van een informatienota aan de raad overgedragen (lijst van ingekomen stukken voor de besluitvormingsronde van het raadsplein van 9 juli 2018). Het college geeft aan dat het rapport een herkenbaar beeld geeft van de uitvoering van het Zwolse sportbeleid en daarmee een goede basis biedt voor het verder optimaliseren daarvan in samenspraak met alle betrokkenen. Naast een inhoudelijke reactie op het rapport gaat het college in op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan haar adres. Het college geeft aan bij het voorjaarsmoment 2019 indicatoren te ontwikkelen om het actieplan Sport en Bewegen “SMART”-er te maken en samen met SportService Zwolle te onderzoeken hoe het sportbeleid meer ingezet kan worden bij andere beleidsterreinen (w.o. de transformatie van het sociaal domein). Ook gaat het college via de prestatieafspraken de opdracht aan SportService Zwolle versterken en de inzet van de sportparkmanagers en bestaande stimuleringsregelingen evalueren. Ten slotte is het college voornemens een visie op ongeorganiseerd sporten te ontwikkelen. De Rekenkamercommissie heeft in haar rapport ook nog een aanbeveling aan de raad gedaan, nl. om in de P&C documenten een expliciete koppeling te vragen van de doelstellingen (incl. het bijbehorende financiële kader) en de resultaten van het actieplan Sport. Aan het eind van het debat zal besproken worden hoe verdere behandeling van het rapport zal plaatsvinden. Voor technische en feitelijke vragen: Aart Janssen (2291) A.Janssen@Zwolle.nl / Bertus Jeensma (2298) B. Jeensma@Zwolle.nl Vragen m.b.t. het Rekenkamerrapport kunnen gesteld worden via de ambtelijk secretaris: Evert Jan Bagerman (2216) E.Bagerman@Zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)