link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 12 september 2022

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jacob Raap / Griffier: Mara Zweers
Toelichting: U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 september 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling van de agenda
2 19:35
THEMADEBAT SOCIAAL DOMEIN
Voor het themadebat Sociaal Domein op 12 september staan de volgende informatienota’s geagendeerd:

* Jaarverantwoording wet Kinderopvang (overgedragen 9 juni j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: D. Runhart (2445) D.Runhart@zwolle.nl
* Beantwoording artikel 45 vragen over stand van zaken Taaleis (overgedragen 23 juni j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Trudy Busweiler (2801) T.Busweiler@zwolle.nl
* Minima-effect rapportage gemeente Zwolle 2022 (overgedragen op 23 juni j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Eva Molendijk (2824) E.Molendijk@zwolle.nl
* Pre-advies Motie ‘Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstand’ (overgedragen op 14 juli j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Trudy Busweiler (2801) T.Busweiler@zwolle.nl
* Stand van zaken proeftuin dyslexie (overgedragen op 14 juli j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Jan Willem Dollekamp (4116) JW.Dollekamp@zwolle.nl
* Beantwoording art.45 vervolgvragen begeleid wonen complex Geert Grootestraat (overgedragen op 30 juni j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Thijs Jan van der Veen (2496) TJ.van.der.Veen@zwolle.nl
* Huishoudelijke ondersteuning WMO (overgedragen op 21 juli j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl
* Beantwoording art.45 vragen CDA en ChristenUnie – Reclames voor (online) gokken (overgedragen op 21 juli j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Annette Borghuis (2195) A.Borghuis@zwolle.nl
* Motie Stop menstruatiearmoede (overgedragen op 21 juli j.l.)
Bij technische/feitelijke vragen vooraf: Eva Molendijk (2824) E.Molendijk@zwolle.nl

Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan. De spreektijd per fractie betreft zes minuten.
Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.
2.a
Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2021
2.b
Beantwoording artikel 45 vragen VVD over stand van zaken Taaleis
2.c
Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2022
Wij stellen u voor kennis te nemen van:
van de Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2022 en de voorgestelde wijze van afdoening van de toezegging 645.
2.d
Beantwoording artikel 45 vervolgvragen Swollwacht over begeleid wonen aan Geert Grootestraat
2.e
Pre-advies Motie ‘Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstand’
2.f
VAN DE AGENDA AFGEVOERD: Stand van zaken proeftuin dyslexie
2.g
Beantwoording art. 45 vragen CDA en ChristenUnie – Reclames voor (online) gokken
2.h
Huishoudelijke ondersteuning Wmo (afdoening toezegging)
2.i
Motie Stop menstruatiearmoede
3 21:30
Sluiting