link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 21 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (81.4MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 van de informatienota Stand van zaken locatie Dijklanden . - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd - Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 en 2 van de informatienota Financiële rapportage PEC Zwolle. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Uitspraak beroep bomen Tijmpad/ Steenboerweg
5.A.2
Informatie jeugdhulpaanbieder
5.A.3
Verantwoording inzet business connector Labs + uitvoering Starters & Startups 2018
5.A.4
Verkenning samenwerking gemeente Zwolle met Bedrijvenpark H2O
5.A.5
Berkum Energieneutraal 2025
5.A.6
Vergunningen, Toezicht en Handhaving programma 2019
5.A.7
Monitor Energietransitie
5.A.8
Ondersteuning reddingsbrigades (beantwoording motie)
5.A.9
Ondersteuning initiatief versterken cultureel erfgoed Stinspark
5.A.10
Omgevingsvergunning Blekerswegje 2, 2A - G en 3, 3 - C
5.A.11
Stand van zaken locatie Dijklanden
5.A.12
Wmo-cliëntervaringsonderzoek 2018
5.A.13
Verkenning mogelijkheden aanbesteding WRZV-hallen
5.A.14
Toekomstige invulling Nooterhof
5.A.15
Stand van zaken Kamperlijn
5.A.16
Veiligheid voor fietsers op kruispunten (beantwoording motie)
5.A.17
Beantwoording motie Stimuleren duurzame lokale voedselproductie
5.A.18
Verondieping Bomhofsplas
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen SP,CDA,D66 en PvdA over afwijzing aanvraag Regio Deals Human Capital Agenda
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks - 'gevolgen sluiting De Werkelaar'
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen amendement Omtzigt
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen D66, ChristenUnie en GroenLinks inzake vuurwerk
5.C.5
Beantwoording van artikel 45 vragen van de VVD, Swollwacht en CDA over de bereikbaarheid van Stadshagen
5.C.6
Beantwoording schriftelijke vragen CDA coffeeshopcontroles
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Situatie reeën Kop van Voorst / Westerveldse Bos
6
Accountantscontrole jaarrekening 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In november 2015 heeft de raad besloten de opdracht voor de accountantscontrole voor de gemeente te verstrekken aan PWC Accountants NV. In het Programma van eisen (PVE) en het daarop gebaseerde contract zijn de voorwaarden en condities vastgelegd waaraan partijen moeten voldoen. In het auditplan 2018 van PWC is de reikwijdte van de controle, de controleaanpak en de samenwerking met de interne controleafdeling, opgenomen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om PWC Accountants de reguliere controle van de jaarrekening 2018 overeenkomstig het bijgevoegde auditplan uit te laten voeren. Deze beslisnota is in de auditcommissie van 30 oktober 2018 besproken. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl
7
Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 10 december 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In het kader van de beleidscyclus wordt jaarlijks bij het voorjaarsmoment de MPV vastgesteld. Deze MPV bevat de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. Voordat de MPV opgesteld kan worden, moeten de uitgangspunten hiervoor vastgesteld worden. Het college legt deze uitgangspunten ter instemming voor aan de gemeenteraad. De uitgangspunten hebben betrekking op de planningen voor woningen, bedrijventerreinen, kantoren en voorzieningen, de te hanteren rekenparameters en de variabelen voor de berekening van de economische risico´s. Op grond van deze uitgangspunten zal de MPV 2019 worden opgesteld. Dit jaar is er nadrukkelijke aandacht voor de marktontwikkelingen in zowel het vastgoed als de grond-, weg en waterbouw, waarbij op onderdelen een overspannen markt lijkt te ontstaan. Daarnaast vragen de ambities op het gebied van duurzaamheid en de afbouwstrategie/gewenste versnelling voor de woningbouw in Stadshagen bijzondere aandacht. Voor technische en feitelijke informatie: Christiaan van Steenwijk (06-14393717), C.van.Steenwijk@zwolle.nl.
8
Gebiedsvisie Zwartewaterzone
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 januari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. In de zone rondom het Zwartewater spelen momenteel verschillende initiatieven. Zo is het waterschap bezig met de planvorming voor de dijkversterking, de afronding van Stadshagen aan het Zwartewater is aanstaande en de wijkvernieuwing van het bestaande bebouwde gebied in Holtenbroek is in volle gang. Dit biedt de kans om verschillende ontwikkelingen aan elkaar te verbinden om daarmee (meekoppel)kansen te benutten die zich voordoen. De aan het Zwartewater liggende wijken kunnen zo beter met het water worden verbonden, het water wordt beter beleefbaar gemaakt en Zwolle kan zo gepositioneerd worden als ‘Stad aan het Zwartewater’. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een kwaliteitsverbetering voor de stad en de wijken, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch. Het plangebied strekt zich uit van de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug. Er zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden, waarbij er sprake is van een geleidelijke overgang van centrum naar landschap. Op dit moment zijn er twee potentiële ontwikkellocaties actueel. Voor de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven is een stedelijk programma met een openbaar karakter, zoals horeca, leisure, cultuur, havens en ambacht beoogd. Voor de locatie jachthavens is het toekomstbeeld een programma met wonen en recreatie. De voorliggende visie is nog geen stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige plannen zullen na besluitvorming over de gebiedsvisie per deelgebied gemaakt moeten worden. Deze stedenbouwkundige ontwikkelplannen worden te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna worden de benodigde bestemmingsplanprocedures doorlopen. Omwonenden worden door middel van ontwerpateliers betrokken bij de planvorming. Voor technische en feitelijke informatie: Paula Bijlsma (038 4982176), P.Bijlsma@zwolle.nl
9
Visie en Programmaplan Topinnovatiecentra
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 januari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. Zwolle wil ook in de toekomst een leefbare en economisch krachtige stad en regio blijven. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in topinnovatiecentra. In topinnovatiecentra komt de ontwikkeling naar een nieuwe economie met het opleiden van de toekomstige beroepsbevolking samen. In de Perspectiefnota 2018 – 2022 en in het coalitieakkoord worden topinnovatiecentra en de human capital-agenda als strategische opgave benoemd. Vanaf begin 2018 is gewerkt aan de visie en het programmaplan. De Visie en het Programmaplan Topinnovatiecentra hebben tot doel om meer expliciet richting en invulling te geven aan het concept topinnovatiecentra en meer samenhang te brengen in de tot op heden organische groei van de verschillende centra. Het gaat om de volgende centra Polymer Science Park , Health Innovation Park, Climate Campus en het Enexis-terrein. Van de vier huidige innovatiecentra is een quickscan gemaakt om te kijken in welke mate zij voldoen aan de succesfactoren en welke belangrijkste opgaven er op dit moment liggen. Via vier actielijnen is een plan van aanpak opgesteld om tot uitwerking van de visie te komen en de opgaven van de innovatiecentra aan te pakken. Voor de activiteiten van de gemeente is er zowel in 2018 als in 2019 € 250.000 beschikbaar, met een reserve van € 110.000 uit eerdere jaren. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Visie Topinnovatiecentra en kennis te nemen van het Programmaplan. Voor technische en feitelijke informatie: Geert Janssen (2092) G.Janssen@zwolle.nl
10
Duidelijke reclameregels
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 januari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 3 juli 2017 is de motie “Bestendig ondernemersklimaat” aangenomen. De informatienota als reactie op de motie is op 27 november 2017 door de raad voor kennisgeving aangenomen. In die informatienota wordt door het college aangegeven dat de beleidsregels voor reclame zullen worden herschreven en versimpeld. De huidige reclameregels zijn lastig te lezen. Het gevolg is dat ondernemers niet altijd weten waar ze aan toe zijn. Onder reclame wordt verstaan: ‘iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen”. De reclameregels van de gemeente Zwolle gaan over reclame-uitingen die in de openbare ruimte aanwezig of zichtbaar zijn. De wettelijke grondslag voor de regels is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gekeken is naar mogelijkheden om de bestaande reclameregels te verhelderen en vereenvoudigen. Daarnaast is bekeken of regels kunnen vervallen of worden verbeterd. Voorgesteld wordt om twee artikelen uit de APV te wijzigen met betrekking tot de Losse reclame in de openbare ruimte en de Gevel en handelsreclame. Zo wordt buiten de binnenstad voor losse reclame in de openbare ruimte de regels losgelaten, maar moet er wel worden voldaan aan de voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid en bereikbaarheid. Daarnaast wordt voorgesteld dat na wijziging van de APV het college een nieuwe beleidsregel vaststelt. Voor technische en feitelijke informatie: Annette Borghuis (2195) A.Borghuis@zwolle.nl
11
Tarieven sportaccommodaties 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van een wijziging in de btw-vrijstelling sport. Aan de kostenkant betekent dit dat de gemeente de aan hen in rekening gebrachte BTW bij sportinvesteringen niet meer in vooraftrek kan nemen. De gemeente wordt voor dit nadeel gecompenseerd. Het Rijk heeft de intentie om het geheel budgetneutraal te laten verlopen, maar aangezien er een subsidieplafond is vastgesteld, is het nu nog onduidelijk of er volledige compensatie zal plaatsvinden. Pas bij de vaststelling van de uitkering over het boekjaar 2019 zal deze duidelijkheid er zijn. Aan de opbrengstenkant (huurinkomsten) betekent de wetswijziging dat er geen BTW meer aan huurders in rekening kan worden gebracht. De bij de begrotingsbehandeling goedgekeurde Tarievennota bevat sporttarieven met een BTW component van 6%. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de sporttarieven 2019 ongewijzigd te laten en deze opnieuw te beoordelen bij de vaststelling van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)- regeling 2019. Daarnaast de hogere huuropbrengst te reserveren op een concernstelpost. Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) b.jeensma@zwolle.nl
12
Moties Vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting