link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 10 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Satoor de Rootas
Toelichting: In verband met de wisseling van portefeuillehouder en mogelijk woordvoerders tussen Raadzaal en TAK-zaal zijn de tijden op de agenda in beide zalen op elkaar afgestemd.
Bundel:
pdf Agendabundel (4.7MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Cultuurprofiel stedelijke cultuurregio Zwolle (19.40 – 21.00 uur)
Deze informatienota stond tijdens de besluitvormingsronde op 26 november 2018 ter kennisname op de lijst van ingenomen stukken. Op verzoek van ChristenUnie, VVD, GroenLinks en Swollwacht heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor een debatronde. Met als doel een bijdrage te leveren aan het landelijk cultuurbeleid zijn samenwerkende gemeenten en provincies door de minister van OCW uitgenodigd om cultuurprofielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven. De stedelijke cultuurregio Zwolle heeft op 1 november 2018 het cultuurprofiel ‘Experiment&Ernst’ ingediend bij het ministerie. Hierin is de identiteit van de stad en regio verwoord en zijn ambities en actielijnen geformuleerd. Het betreft een start- en groeidocument waarop de komende twee jaar wordt voortgebouwd Het profiel bevat voorstellen voor thematische samenwerkingen in de vorm van proeftuinen voor de periode 2019-2020, waarvoor het ministerie wordt gevraagd om mee te financieren. Het profiel is tot stand gekomen na werksessies met het culturele veld, een sessie met wethouders cultuur uit de regio en een bijeenkomst op 17 oktober 2018 met de woordvoerders uit de raad. De agenderende fracties stellen dat sinds het vaststellen van de cultuuragenda in 2016 de Zwolse raad niet meer over de volle breedte over het cultuurbeleid heeft gesproken. Daarom wil men een debat met de volgende debatvraag: Geeft het startdocument voldoende richting aan de cultuurregio Zwolle en op welke onderdelen heeft het startdocument aanvullingen nodig? Voor technische en feitelijke vragen: Wim Heersink (038 498 2419) w.heersink@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 - 21.10 uur)
5
Herbestemming Statenzaalcomplex (21.10 – 22.30 uur)
De informatienota over het plan van aanpak voor de herbestemming van het Statenzaalcomplex stond ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de besluitvormingsronde van 1 oktober 2018. Op verzoek van PvdA, D66 en CDA heeft de raad besloten de nota te agenderen voor een debatronde. Het college zoekt een nieuwe bestemming voor de Statenzaal. Iedere geïnteresseerde mag initiatieven aandragen voor de herbestemming, waarbij door het college vooraf een aantal voorwaarden is meegegeven. In deze debatronde wil de raad kaders meegeven v.w.b. de herbestemming, voordat de wervingscampagne van start gaat. Daarnaast wil de raad met elkaar in debat over hoe ervoor gezorgd kan worden dat gemeentelijk vastgoed in de binnenstad beschikbaar komt voor o.a. kunst en cultuur. Voor technische en feitelijke informatie: Karlijn de Kruif (06-53700681), K.de.Kruif@zwolle.nl.
6
Sluiting (22.30 uur)