link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 29 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (14,1MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Uitkomsten Stadsgesprek Energietransitie
Op 19 december 2016 heeft de raad de motie ‘Duurzame energie: besluitvorming met stad en raad’ aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om de raad te informeren over de mogelijke mix van duurzame energievoorziening in Zwolle en deze informatie te benutten voor een Stadsgesprek. De raad heeft in de motie aangegeven over de uitkomsten van dit Stadsgesprek vóór de behandeling van de Perspectiefnota een raadsdebat te willen voeren. In aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsbrief 2017 is de raad op 6 maart tijdens een informatieavond geïnformeerd over de verschillende strategische opgaven. Toen is de raad ook middels een ambtelijke presentatie geïnformeerd over de energietransitie. Op woensdag 19 april 2017 heeft het Stadsgesprek Energie(k)! plaats gevonden op de locatie van Cibap - vakschool voor verbeelding aan de Nijverheidstraat. Circa 120 stadsgenoten bogen zich over de vraag: 'Hoe kunnen we de omslag naar schone energie in Zwolle het beste aanpakken?' Met de voorliggende informatienota wordt de raad geïnformeerd over resultaten van deze bijeenkomst met de stad. Conform het verzoek van de raad zal over deze informatienota een debat worden gehouden. Tijdens dit debat worden de fracties in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de uitkomsten van het stadsgesprek. Verder zou aan de orde kunnen komen hoe de fracties nu aankijken tegen de energieopgave voor Zwolle en de bijbehorende energiemix. Het college zal de uitkomsten van het raadsdebat als richtinggevend beschouwen bij de uitwerking. Na het zomerreces komt het college met een uitwerkingsnotitie. Voor de zomer komt het college met een voorstel hoe om te gaan met het initiatief Voorst. Voor technische en feitelijke vragen: Marielle Numan (2508) M.Numan@zwolle.nl
4
Sluiting (22.00 uur)