link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 13 mei 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. R. de Paus / Griffier: M. Zweers
Toelichting: Het onderwerp vuurwerkbeleid is niet behandeld ivm het uitlopen van het eerste onderwerp.
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3 19:35
Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid
Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat - na het verlenen van een gedoogbeschikking voor een vijfde coffeeshop - een ander systeem van toewijzing onderzocht zou worden. Daarnaast ligt er de wens tot heroverweging van het hele coffeeshopbeleid. Het college stelt daarom nu aan de raad voor om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid vast te stellen. In het voorstel zijn de in de zienswijzen over de vijfde coffeeshop veelvuldig genoemde punten ook onderzocht en meegenomen. Deze punten hebben betrekking op de afstand ten opzichte van basisscholen en specifieke doelgroepen, de suggestie om coffeeshops juist op een industrieterrein te vestigen en de verwachte verkeersproblematiek. Een en ander heeft geleid tot het voorliggende voorstel van het college aan de raad. Benadrukt wordt dat het dus gaat om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid en niet om concrete locaties.
Op 15 april jl. heeft een informatieronde plaatsgevonden, waarbij de raad in gesprek is gegaan met verschillende Zwolse organisaties en belangengroepen over hun visie op het voorstel. Volgend hierop voert de raad vanavond een debat over het voorstel.
Voor technische en feitelijke informatie: Nathalie Gruben (4166), NMWD.Gruben@zwolle.nl
4 20:55
Pauze
5 21:00
Opinienota vuurwerkoverlast 2019
DIT ONDERWERP IS, NA UITLOPEN VAN HET VORIGE ONDERWERP, NIET MEER BEHANDELD. HET ONDERWERP ZAL OPNIEUW GEAGENDEERD WORDEN.

Naar aanleiding van artikel 45 vragen over vuurwerk en de jaarwisseling is aan de raad eind 2018 toegezegd dat zij geïnformeerd zou worden over de aard en omvang van vuurwerkoverlast in Zwolle en dat de raad een opinienota zou ontvangen over vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow. Met betrekking tot de vuurwerkoverlast verwijst het college naar een onderzoek uit 2015 en naar cijfers over het aantal meldingen bij de politie en schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen. Vervolgens worden in het voorstel de voor- en nadelen van vuurwerkvrijezones en van een centrale vuurwerkshow geschetst. Op basis hiervan wordt de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor een van de volgende varianten:
1. Geen vuurwerkvrije zone(s) en geen centrale vuurwerkshow instellen
2. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren
3. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren en verplichte vuurwerkvrije zone(s) instellen bij kwetsbare objecten/gebieden
4. Een centrale vuurwerkshow organiseren in combinatie met vuurwerkvrije zone(s)
Nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de varianten vindt een nadere uitwerking plaats.
Voor technische en feitelijke informatie: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl
6 22:30
Sluiting