link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 5 maart 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jacob Raap/ Griffier: Herman Veraart
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Informatieronde
2.a 19:40
Plan van aanpak collectivisering van voorzieningen
In juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Interventieplan Sociaal Domein. In dit plan werden vijftien maatregelen benoemd om te interveniëren in het sociaal domein, met het oog op een betaalbaar en houdbaar kwalitatief stelsel van hulp en ondersteuning voor inwoners. Eén van de maatregelen is de collectivisering van voorzieningen, waarvoor nu een uitwerking wordt voorgelegd. In het procesplan van aanpak wordt beschreven hoe door gemeente, maatschappelijk ‘voorveld’ en ketenpartners toegewerkt wordt naar de beoogde systeemverandering, waarbij het draait om een andere manier van werken en doen in het sociaal domein. Een beweging ‘naar voren’, van individuele aanpakken naar collectieve aanpakken met de samenleving, waarbij inwoners mede-eigenaar zijn van de oplossing.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het procesplan van aanpak en met de voor de uitvoering benodigde projectkosten ter hoogte van € 373.200 in 2019 en bijbehorende dekking. Het Plan van Aanpak voor de Hervormingsagenda is als onderlegger bij de stukken gevoegd.
Voor technische en feitelijke informatie: Anke van Beckhoven (2033) a.van.beckhoven@zwolle.nl
2.b
Plan van aanpak HervormingsAgenda
3 21:30
Sluiting