link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 2 september 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Mevr. C. van Bruggen
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Afscheid raadslid GroenLinks
2.b
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid GroenLinks en tijdelijk raadslid VVD
2.c
Beediging nieuw raadslid GroenLinks
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 3 augustus 2019 heeft dhr. R.S. de Paus schriftelijk aan de voorzitter van de raad laten weten dat hij ontslag neemt als lid van de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan ontstaat er een vacature in de fractie van de GroenLinks.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om Mevrouw S. (Simone) Boshove per 2 september 2019 toe
te laten als lid van de raad.

2.d
Beëdiging tijdelijk raadslid VVD
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De heer S. Bus (VVD) met ingang van 2 september 2019 toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Zwolle voor de plaats die is opengevallen als gevolg van het verlenen van tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling van mevrouw J. Kok.
Voor technische en feitelijke vragen:
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Asbestsanering buitensportaccommodaties
5.A.2
Ondersteuningsverklaring gemeente voor DKTI aanvraag Hessenpoort
5.A.3
Notitie Reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie (NRD)
5.A.4
Beantwoording motie Sinterklaasintocht 2019
5.A.5
Beantwoording motie Bamboeborden
5.A.6
Beleidsplan Regenboogagenda 2019 - 2022
5.A.7
Lichtplan Binnenstad
5.A.8
Terugkoppeling 1 jaar Taskforce Woningbouw
5.A.9
Stand van zaken ontwikkeling Polymer Science Campus
5.A.10
Stand van zaken Stikstof: PAS-uitspraak
5.A.11
Tiem
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
pdf 1. RSJ IJsselland - Vastgestelde begroting 2020.pdf (218KB)
pdf 1a. Ontwerpbegroting 2020 incl. kadernota Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.pdf (418KB)
pdf 2. Gemeente Heemstede - Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder water.pdf (1MB)
pdf 3. Stichting Landschapsbelangen Harculo- Herxen- Windesheim- Omgevingsvisie Harculo – Herxen – Windesheim.pdf (69KB)
pdf 3a. Verslag (opbrengst en analyse) bijeenkomst Windesheim 12 juni 2019 definitief.pdf (1.2MB)
pdf 3b. Omgevingsvisie Landschapsbelangen_def.pdf (1.2MB)
pdf 4. Gebiedscooperatie IJsseldelta- verzoek om gezamenlijk bestuurlijk overleg.pdf (1MB)
pdf 5. E. Nijmegen- zeer schadelijke effecten van 5G straling.pdf (65KB)
pdf 6. Gemeenteraad Oostzaan- aangenomen motie toename discriminatie.pdf (803KB)
pdf 7. FNV - Buitengewone ALV 29 november 2019.pdf (751KB)
pdf 8. GBLT- begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019.pdf (113KB)
pdf 8a. Begroting 2020.pdf (679KB)
pdf 8b. Reactie op begroting 2020.pdf (81KB)
pdf 8d. wijziging begroting GBLT 2019 inleiding en samenvatting.pdf (313KB)
pdf 8e. Zienswijzen begroting 2020.pdf (806KB)
pdf 8c. Eerste begrotingswijziging 2019.pdf (662KB)
pdf 9. Gemeenteraad Culemborg- aangenomen motie noodzaak aanpassing rekenmethode accress algemene bijdrage.pdf (79KB)
pdf 9a. aangenomen motie noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene.pdf (202KB)
pdf 9b. brief aan minister.pdf (265KB)
pdf 10. Gemeenteraad Renkum- aangenomen motie begrotingsevenwicht.pdf (667KB)
pdf 11. P.A.H. de Vries- 5G en gezondheid.pdf (4.6MB)
pdf 12. Bewoners Nachtegaalstraat- overlast jongeren in Nachtegaalstraat.pdf (622KB)
pdf 13. VNG Ledenbrief- Wijziging model-APV zomer 2019.pdf (168KB)
pdf 13a. bijlagen.pdf (1.2MB)
pdf 14. P. Oostingh- nieuwe baan voor Thorbecke.pdf (3.4MB)
pdf 15. diverse brieven- bestrijd de eikenprocessierups met zijn natuurlijke vijanden.pdf (2MB)
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen over stopzetten productie biogas ROVA Zwolle
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Maaibeleid in Zwolle
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over de aanpak van en voorlichting over de eikenprocessierups
6
Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) biedt de eerste bestuursrapportage 2019 aan. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting 2019 verloopt. De financiële afwijkingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 en over deze rapportage geen zienswijze in te dienen, omdat er op dit moment geen afwijkingen zijn die de
aandacht van de raad vragen.
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl
7
Eerste wijzigingsverordening Marktgelden 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op de verschillende markten worden nieuwe elektrakasten geplaatst. Daardoor is het mogelijk alleen de daadwerkelijk afgenomen stroom in rekening te brengen bij de gebruiker. Hiervoor wordt een apart tarief opgenomen in de verordening. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nieuwe
tarieven en de wijzigingsverordening marktgelden 2019 vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer – Beulakker (2836) M.Boer@zwolle.nl

8
Verlenen ontslag burgerlid Swollwacht
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Mevrouw Van der Veer heeft een nieuwe baan, die niet is te combineren met het burgerlidmaatschap.
De raad wordt daarom voorgesteld Ingrid van der Veer per 1 augustus 2019 ontslag te verlenen als burgerlid van Swollwacht.
Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
9
Moties Vreemd aan de orde van de dag
9.a
Debat over huwelijk Noorderkolk
10
Sluiting