link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 7 januari 2019

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Raap
Bundel:
pdf Agendabundel (9MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Visie en Programmaplan Topinnovatiecentra
Zwolle wil ook in de toekomst een leefbare en economisch krachtige stad en regio blijven. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in topinnovatiecentra. In topinnovatiecentra komt de ontwikkeling naar een nieuwe economie met het opleiden van de toekomstige beroepsbevolking samen. In de Perspectiefnota 2018 – 2022 en in het coalitieakkoord worden topinnovatiecentra en de human capital-agenda als strategische opgave benoemd. Vanaf begin 2018 is gewerkt aan de visie en het programmaplan. De Visie en het Programmaplan Topinnovatiecentra hebben tot doel om meer expliciet richting en invulling te geven aan het concept topinnovatiecentra en meer samenhang te brengen in de tot op heden organische groei van de verschillende centra. Het gaat om de volgende centra Polymer Science Park , Health Innovation Park, Climate Campus en het Enexis-terrein. Van de vier huidige innovatiecentra is een quickscan gemaakt om te kijken in welke mate zij voldoen aan de succesfactoren en welke belangrijkste opgaven er op dit moment liggen. Via vier actielijnen is een plan van aanpak opgesteld om tot uitwerking van de visie te komen en de opgaven van de innovatiecentra aan te pakken. Voor de activiteiten van de gemeente is er zowel in 2018 als in 2019 € 250.000 beschikbaar, met een reserve van € 110.000 uit eerdere jaren. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Visie Topinnovatiecentra en kennis te nemen van het Programmaplan. Bij de behandeling van dit voorstel kunnen de informatienota's 'Verantwoording business connectors' en 'Uitvoering Starters & Startups 2018' worden betrokken. Voor technische en feitelijke informatie: Geert Janssen (2092) G.Janssen@zwolle.nl
3.a
Verantwoording inzet business connector Labs + uitvoering Starters & Startups 2018
4
Pauze (21.00 – 21.15 uur)
5
Duidelijke reclameregels
Op 3 juli 2017 is de motie “Bestendig ondernemersklimaat” aangenomen. De informatienota als reactie op de motie is op 27 november 2017 door de raad voor kennisgeving aangenomen. In die informatienota wordt door het college aangegeven dat de beleidsregels voor reclame zullen worden herschreven en versimpeld. De huidige reclameregels zijn lastig te lezen. Het gevolg is dat ondernemers niet altijd weten waar ze aan toe zijn. Onder reclame wordt verstaan: ‘iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen”. De reclameregels van de gemeente Zwolle gaan over reclame-uitingen die in de openbare ruimte aanwezig of zichtbaar zijn. De wettelijke grondslag voor de regels is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gekeken is naar mogelijkheden om de bestaande reclameregels te verhelderen en vereenvoudigen. Daarnaast is bekeken of regels kunnen vervallen of worden verbeterd. Voorgesteld wordt om twee artikelen uit de APV te wijzigen met betrekking tot de Losse reclame in de openbare ruimte en de Gevel en handelsreclame. Zo wordt buiten de binnenstad voor losse reclame in de openbare ruimte de regels losgelaten, maar moet er wel worden voldaan aan de voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid en bereikbaarheid. Daarnaast wordt voorgesteld dat na wijziging van de APV het college een nieuwe beleidsregel vaststelt. Voor technische en feitelijke informatie: Annette Borghuis (2195) A.Borghuis@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)