Gemeente Almelo
Home 

Rekenkamer

IDTypeTitelOmschrijvingDatum
 • 32
 • Rekenkamerbrief
 • Aanbiedingsbrief rekenkamer onderzoek Jeugdhulp
 • De rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen starten deze maand met een gezamenlijk onderzoek naar de organisatie van de jeugdhulp in Twente en de grip die Twentse gemeenten hebben op de financiën. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats door onderzoeksbureau B&A B.V.. De gezamenlijke rekenkamercommissies willen het onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 afronden.
 • 9/10/2020
 • 31
 • Quickscan
 • Quickscan Verbonden Partijen 2020
 • Voor u ligt de quick scan op de begrotingen 2021 en jaarrrekeningen 2019 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen in Twente. Als gevolg van de Corona-crisis zijn de begrotingen 2021 waar u een zienswijze op kunt geven feitelijk al achterhaald. Het is daarom wellicht aan te bevelen om uw colleges te vragen om tegelijkertijd met de begrotingsbehandeling van de gemeentelijke begroting in het najaar een korte notitie aan te bieden met de dan ingeschatte financiële gevolgen van de Corona-crisis voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een dergelijke notitie is dan een aanvulling op de informatie over de gemeentelijke begroting.
 • 6/4/2020
 • 27
 • Rekenkamerbrief
 • Rekenkamerbrief aan de Tweede Kamer
 • De Rekenkamercommissie sluit zich aan bij het pleidooi van de gemeenteraad van Almelo om de lokale autonomie bij het kiezen van een rekenkamer(commissie-)model intact te laten.
 • 6/2/2020
 • 29
 • Jaarplan
 • Jaarplan 2020 Rekenkamercommissie
 • In het jaarplan 2020 van de Rekenkamercommissie vindt u de doelstellingen voor de komende periode. Tevens wordt er meer informatie gegeven over de doelstellingen, actiepunten en planning.
 • 4/17/2020
 • 28
 • Jaarverslag
 • Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie
 • In het jaarverslag leest u meer over de activiteiten van de Rekenkamercommissie en wat de commissie het afgelopen jaar heeft bereikt.
 • 4/17/2020
 • 30
 • Rekenkamerbrief
 • Rekenkamerbrief Nota Kapitaalgoederen
 • Hierbij bieden wij u als Rekenkamercommissie Almelo (RKA) aan onze ‘Rekenkamerbrief’ betreffende het onderwerp: ‘De Nota Kapitaalgoederen en de financiële kaders van de gemeente Almelo’.
 • 4/17/2020
 • 26
 • Werkwijze
 • Werkwijze Rekenkamer Almelo
 • De Verordening bevat artikelen die voortvloeien uit de wet, artikelen die anderszins dwingend zijn geformuleerd en artikelen die de RKA een zekere vrijheid verschaffen. De RKA heeft er behoefte aan om in deze notitie, die zij beschouwt als een leidraad voor haar werkwijze, op een aantal dingen nader in te gaan.
 • 2/7/2020
 • 25
 • Onderzoeksrapport
 • Eindrapport gezamenlijke rekenkamers onderzoek Veiligheidsregio Twente
 • De samenwerkende rekenkamers van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen bieden u hierbij de conclusies en aanbevelingen aan van het onderzoek naar de Veiligheidsregio Twente.
 • 5/9/2019
 • 24
 • Quickscan
 • Quickscan Gemeenschappelijk Regelingen 2019
 • De quick scan wordt gemaakt in opdracht van een aantal lokale Twentse Rekenkamer(commissie)s en is bedoeld om u als gemeenteraden de gelegenheid te geven vragen te stellen aan uw college van B&W bij de keuzes die gemeenschappelijke regelingen in hun begrotingen maken.
 • 4/25/2019
 • 22
 • Quickscan
 • Quickscan verbonden partijen 2018
 • Deze QuickScan voorziet u als raadslid van een onafhankelijke, kritische blik op de jaarrekeningen en voorlopige begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin uw gemeente participeert.
 • 5/3/2018
 • 23
 • Jaarverslag
 • Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie Almelo
 • Dit is het negende jaarverslag van de RekenkamerCommissie Almelo (RCA). Hier leest u de belangrijkste interne en externe activiteiten van de RCA in het jaar 2017.
 • 2/15/2018
 • 20
 • Onderzoeksrapport
 • Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering
 • Aanbevelingen naar aanleiding van het gezamenlijke Rekenkameronderzoek.
 • 9/19/2017
 • 17
 • Onderzoeksrapport
 • Grip op afval
 • Evaluatie van de uitvoering van het afvalbeleid door Twente Milieu
 • Het doel van dit onderzoeksrapport is om focus aan te brengen in datgene waarop de gemeenteraad kan sturen in de veelheid aan informatie over die verbonden partijen.
 • 7/7/2017
 • 18
 • Onderzoeksrapport
 • Rekenkameronderzoek naar het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Almelo
 • De gemeenteraad inzicht bieden in de resultaten van het op orde brengen van het beheer (en risicomanagement) van vastgoed en in de wijze waarop beleidsmatig sturing wordt gegeven aan vastgoedtaken en de wijze waarop de gemeenteraad hier kaderstellend en controlerend bij betrokken is.
 • 5/17/2017
 • 21
 • Onderzoeksrapport
 • Rekenkameronderzoek relatie gemeente Almelo en Stadstoezicht Almelo B.V.
 • Inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeente Almelo het optreden van Stadstoezicht Almelo B.V. waarborgt, stuurt en controleert.
 • 5/17/2017
 • 19
 • Quickscan
 • Quickscan verbonden partijen 2016
 • Voor u ligt het resultaat van een quick scan die de gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben laten uitvoeren op de begrotingen 2018 en de jaarstukken 2016 van de tien belangrijkste verbonden partijen in de regio.
 • 3/21/2017
 • 16
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoeksrapport gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland
 • Het onderzoek is o.a. gericht op het bieden van inzicht in de doelstellingen van de SON en in hoeverre deze aansluiten bij de beleidsdoelstellingen en ambities van de deelnemende gemeenten.
 • 11/14/2016
 • 15
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen
 • De rekenkamercommissie Almelo (RCA) wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het debat in de raad met dit onderzoek.
 • 3/10/2016
 • 14
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen uit rekenkamerrapporten
 • Met dit onderzoek biedt de RCA inzicht in de mate waarin de aanbevelingen op basis van haar onderzoeken door de raad zijn overgenomen en door het College en/of de raad zijn uitgevoerd.
 • 10/23/2014
 • 13
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoek naar de verdeling van bestuursbevoegdheden in de gemeente Almelo
 • Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraad van Almelo inzicht te bieden in de huidige verdeling van de bestuursbevoegdheden en de manier waarop hieraan uitvoering wordt gegeven.
 • 4/25/2014
 • 12
 • Onderzoeksrapport
 • Een onderzoek naar budgetsubsidiëring en prestatiecontracten in de gemeente Almelo
 • De doelstelling van dit onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de stand van zaken rondom de invoering van budgetsubsidiëring en prestatiecontracten in Almelo.
 • 6/21/2013
 • 11
 • Onderzoeksrapport
 • Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin: ligt Almelo op koers?
 • Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag of de CJG-vorming in Almelo, zowel in tijd als kwaliteit, op koers ligt en of het bijdraagt als middel aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan).
 • 4/26/2012
 • 10
 • Onderzoeksrapport
 • De slag om Fortezza
 • Een feitenonderzoek naar de grondaankopen en grondverkoop van de voormalige Praxislocatie / Fortezza locatie om daar waar mogelijk leerpunten vast leggen voor Raad en College.
 • 1/26/2012
 • 9
 • Onderzoeksrapport
 • Vervolgonderzoek Inhuur van Derden
 • Vaststellen of de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie van oktober 2005, zoals aangenomen door de gemeenteraad en onderschreven door het College, daadwerkelijk hefboom voor verbetering zijn geweest.
 • 9/21/2011
 • 8
 • Onderzoeksrapport
 • Een onderzoek naar de armoedeval van Almelose Wwb-cliënten
 • De gemeenteraad van Almelo inzicht verschaffen in de omvang van de armoedeval van Wwb-cliënten in Almelo.
 • 5/31/2011
 • 6
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoek Archief- en dossiervorming
 • Inzicht geven in de mate van sturing binnen de gemeentelijke organisatie op de archief- en dossiervorming en te beoordelen in hoeverre de voorgestelde verbeterplannen uit 2006 zijn geëffectueerd.
 • 7/1/2009
 • 7
 • Onderzoeksrapport
 • Programmabegroting gemeente Almelo onderzocht op de bruikbaarheid als instrument voor de gemeenteraad
 • Nagaan of de programmabegroting van de gemeente Almelo voldoet aan de eisen van het BBV en de gemeentelijke financiële verordening en of de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken voldoende informatie over de programmabegroting krijgt.
 • 2/28/2009
 • 4
 • Onderzoeksrapport
 • Onderzoekrapport naar de doelen en functies van drie wijkontwikkelingsplannen in Almelo
 • Inzicht verkrijgen en te geven in de wijze waarop deze drie wijkontwikkelingsplannen tot op heden zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij de relevante betrokken externe partijen hebben gefunctioneerd.
 • 12/1/2007
 • 5
 • Onderzoeksrapport
 • Oriënterend onderzoek grondbeleid in de gemeente Almelo
 • Inzicht krijgen in het onderwerp en antwoord geven op de vraag of de RCA moet besluiten een onderzoek in te stellen naar het grondbeleid en zo ja, waar de focus moet komen te liggen en op welke termijn dit onderzoek plaats moet vinden.
 • 7/31/2007
 • 3
 • Onderzoeksrapport
 • Oriënterend onderzoek subsidiebeleid in de gemeente Almelo
 • Met het oriënterend onderzoek naar het subsidiebeleid wil de RCA globaal inzicht krijgen in het subsidiebeleid van de gemeente Almelo en de risico’s, die de gemeente hierbij loopt.
 • 10/1/2006
 • 2
 • Onderzoeksrapport
 • Oriënterend onderzoek naar de juridische control in de gemeente Almelo
 • Het doel van dit oriënterend onderzoek is meer informatie te verkrijgen om een gedegen afweging te kunnen maken of het onderwerp juridische control door de RCA verder zal worden onderzocht.
 • 1/31/2006
 • 1
 • Onderzoeksrapport
 • Inhuur van derden
 • Inzicht geven in de omvang van de inhuur en de werkwijze bij inhuur
 • 10/27/2005