Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 5/30/2023
 • 5/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afronding project IKC-vorming Daltonschool St. Joris
 • 5/30/2023
 • 5/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-1 (Grolse Steeg 7)
 • 5/26/2023
 • 5/16/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beantwoording raadsvraag door provincie na toezegging raadsvergadering 16 mei 2023
 • 5/17/2023
 • 5/17/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - verantwoordingsrapportage sociaal domein 2022
 • 5/9/2023
 • 5/9/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Brinkweg 2 Eibergen
 • 5/1/2023
 • 5/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW (openbaar) - Collegeverklaring ENSIA 2022
 • Een vijftal bijlagen waaronder het Assurance rapport bevatten informatie die door kwaadwillenden misbruikt kan worden en zijn daarom niet openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: E.Hekking@gemeenteberkelland.nl
 • 4/6/2023
 • 4/6/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken project 'Revitalisering Eibergen centrum'
 • 4/6/2023
 • 4/6/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Jaarverslag Berkellands Naoberfonds 2022
 • 4/3/2023
 • 4/3/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Integraal Veiligheidsplan
 • 3/29/2023
 • 3/29/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Windmolens over de grens bij Rekken
 • 3/28/2023
 • 3/28/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken evaluatie minimabeleid
 • 3/13/2023
 • 3/13/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Gerechtelijke procedures AVR Afvalverwerking B.V. tegen Twence en aandeelhoudende gemeenten
 • 3/10/2023
 • 3/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Informele bijeenkomst gemeente / Dorpscoöperatie Ruurlo op 30-03-2023
 • 3/7/2023
 • 3/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkelingen op het gebied van sport maart 2023
 • 3/2/2023
 • 3/2/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Rapportage windenergie
 • 2/23/2023
 • 2/23/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang pilot Transformatie Oudestraat Neede
 • 2/16/2023
 • 2/16/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Uitvoering motie behoud van dam- en edelherten op de positieflijst
 • 2/15/2023
 • 2/15/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beleidsregels en Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2023
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Kadernota VNOG 2024-2027
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkeling stimuleringsmaatregelen duurzaamheid en inzet Winterfonds
 • In de raadsbrief over de Ontwikkelingen stimuleringsmaatregelen duurzaamheid en inzet Winterfonds van 14 februari is in de redactie een fout gekomen. Op pagina 2 bij de 2e kop de eerste alinea stond “het doel van 55% energieneutraal in 2030”. Dit moet zijn “het doel van 55% CO2-reductie in 2030”. Het betreft hier geen beleidswijziging, maar een fout wat in de redactie tussen verschillende versies er in is geslopen
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Decembercirculaire
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afsprakenkader tussen Alliander en de Staat
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Managementletter - Boardletter 2022
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Opgaveteam Zorg en Veiligheid
 • 1/25/2023
 • 1/25/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Geactualiseerd overdrachtsdocument Omgevingsvisie
 • 1/19/2023
 • 1/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over motie M-22-23 zonnepanelen op bedrijfsdaken
 • 1/17/2023
 • 1/17/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Uitvoering motie M-22-30 (zienswijze tegen inpassingsplan Ontwerp N825 Nettelhorsterweg)
 • 1/12/2023
 • 1/12/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Aanvulling Startnotitie Van Afval Naar Grondstof 2023 en verder
 • 12/22/2022
 • 12/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Subsidieregeling Berkelland Bespaart 2023-2026
 • 12/22/2022
 • 12/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkelingen wonen, woningbouw en uitnodiging raadsinformatieavond
 • 12/20/2022
 • 12/20/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afronding Pilot Meedoenregeling voor volwassenen
 • 12/16/2022
 • 12/16/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Nieuwe subsidieregeling voor sanering asbestdaken Berkelland
 • 12/9/2022
 • 12/9/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan Neede Centrum 2011 herziening 2022-1 (Hof van Neede) locatie hoek Oudestraat en Hofmaat
 • 12/6/2022
 • 12/6/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Collegebesluit opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan de Panovenweg 14 in Rekken
 • 12/1/2022
 • 12/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Verlenging en aanpassing subsidieregeling Berkellands Naoberfonds 2023-2024-2025-2026
 • 11/30/2022
 • 11/30/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Haalbaarheidsonderzoek Binnensportaccommodaties Eibergen
 • 11/10/2022
 • 11/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Onderzoek vitaliteit dagrecreatie en horeca Achterhoek
 • 11/8/2022
 • 11/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Jaarverslag Achterhoek in Beweging 2021
 • 11/1/2022
 • 11/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken cultuur- en erfgoedvisie
 • 11/1/2022
 • 11/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inwerkingtreden bestemmingsplan buitengebied
 • 10/27/2022
 • 10/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ondersteuning in het kader van energiearmoede
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Villa Smits Eibergen
 • 10/4/2022
 • 10/4/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over nieuw contract voor levering gas
 • 9/29/2022
 • 9/29/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Schorsingsverzoeken bestemmingsplan buitengebied
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Project Herstel Landschapselementen
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ter inzage voorontwerp Spoorstraat 21 Borculo
 • 9/16/2022
 • 9/15/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afvaardiging Euregio
 • 9/16/2022
 • 9/16/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Invoering Herstelgerichte ondersteuning in de Wmo
 • 9/14/2022
 • 9/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bijstelling richtinggevend uitgangspunt afstand windmolen tot woning
 • 9/13/2022
 • 9/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van Zaken M-21-07 - Motie vreemd aan de agenda - Onbeveiligde overwegen