Vragenronde commissievergaderingen

IDOnderwerpFractieVraagAntwoordAgendapunt
 • 284
 • Raadsvoorstel onafhankelijk advies
 • GL
 • Hoe gaat u de steekproef nemen, onder hoeveel dossiers?
 • Onze insteek is dat we een representatieve steekproef trekken onder het totaal aantal cliënten (zoals genoemd in het raadsvoorstel). Maar de definitieve wijze waarop de steekproef wordt getrokken (hoeveel cliënten, betrouwbaarheidsniveau (zo hoog mogelijk) etc.) willen wij juist op advies van het in te huren adviesbureau vormgeven.
 • 299
 • Onafhankelijk onderzoek terugvorderingen/boetes Participatiewet
 • HL
 • Raadsvoorstel 5. We laten een onafhankelijke steekproef uitvoeren onder onze cliënten. Aan de hand van een representatieve steekproef door een onafhankelijke derde onder het totaal aantal unieke cliënten (1.075) laten wij de rechtmatigheid (hoofd) en doelmatigheid (hart) onafhankelijk beoordelen. Vraag: is de deelname van ondervraagden vrijwillig of verplicht? In het voorstel schrijft het college over de tijdsduur die dit onderzoek met zich mee brengt. Heeft het college een vast budget afgesproken met de genoemde derde of wordt het uurtje factuurtje?
 • Deelname is uiteraard vrijwillig. Als inwoners die in de steekproef vallen liever niet mee willen doen, dan benaderen we een andere inwoner. We hebben nog geen vast budget afgesproken. Eerst moet uw raad instemmen met ons voorstel en dan vragen wij 3 bureaus om een offerte. Insteek is een vast bedrag.
 • 298
 • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021
 • HL
 • Waar vinden we de in de raad van 28-1-2021 aangenomen motie “geen hulp bij gesprek over vermoeden misbruik/fraude” terug in de verordening? Is dit niet het geval waarom niet?
 • Dat heeft hier nu geen plek. Dit gaat specifiek over aanpassing van giftenbeleid. Over deze motie en eventuele wijzigingen van het beleid naar aanleiding hiervan, komen we apart bij u terug. Om oplossingen aan te dragen is het goed dat uw raad eerst goed op de hoogte is van onze huidige werkwijze. Ook het bejegeningsonderzoek ligt nog in het verschiet.
 • 266
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Hoeveel kinderen in onze Gemeente hebben momenteel een VVE-indicatie en wat is de verwachting van hoeveel dat zullen worden.
 • In de leeftijd van 2-4 jaar hebben 156 kinderen in onze gemeente een VVE indicatie. Dit aantal is over het algemeen vrij stabiel.
 • 297
 • Uitvoeringsprogramma Schulden, Armoede en Laaggeletterdheid
 • HL
 • Werkt de gemeente samen met het basis en voortgezet onderwijs binnen het Uitvoeringsprogramma Schulden, Armoede en Laaggeletterdheid? Welke projecten zijn hier te noemen en welke scholen werken hier mee? Indien er wordt samengewerkt hoe worden de projecten gemonitord en krijgt de raad ook inzage in de resultaten uit projecten gebaseerd op het uitvoeringsprogramma Schulden, Armoede en Laaggeletterdheid? Hoe lang loopt het project Skoatterwiis kind centrum en wordt dit structureel ingezet of projectmatig? Is er aanleiding om dit project ook uit te voeren bij andere basisscholen?
 • 1. Scholen besteden altijd aandacht aan omgaan met geld in “de week van het geld”. We gaan dit jaar de scholen vragen welke behoefte zij hebben aan lessen rondom geldzaken. De vraag is waar zij ondersteuning in willen ontvangen om taboe en schaamte rondom armoede en schulden te doorbreken. We willen aansluiten bij deze behoefte en deze thema's vervolgens laagdrempelig en makkelijk toepasbaar aanbieden. Kortgeleden is bijvoorbeeld de nieuwsbrief “Heerenveen uit de schulden” naar alle basisscholen toegestuurd om te verspreiden. 2. In het kader van de VVE-pilots over ouderbetrokkenheid, is er contact met de basisschool in Akkrum en de St. Josephschool. 3. We werken aan de monitor sociaal domein waarvia we tonen wat de voortgang is van de 15 doelen uit het sociaal domein, waaronder de doelen uit dit uitvoeringsprogramma. Dit delen we met de gemeenteraad. 4. De pilot Skoatterwiis is in eerste instantie ingezet als een pilot voor drie schooljaren (tot de zomer 2021) en het evaluatietraject loopt nog.
 • 274
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • U gaat Pilots starten voor ouders met leervragen. Dit samen met bibliotheek en digitaalhuis. Worden de scholen ook betrokken?
 • De scholen worden hier zeker bij betrokken. Bij deze pilots wordt de hele keten betrokken, zowel GGD (jeugdverpleegkundige) als de basisscholen, toeleiders VVE, alsook de preventieteams.
 • 276
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer gaat u de collectieve zorgregelingen heroverwegen?
 • Dit gaan we in 2021 heroverwegen.
 • 268
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • "We willen dat veel meer inwoners écht rond kunnen komen en meedoen bij voorkeur schuldenvrij. Geldzorgen maken we bespreekbaar en hulp krijgen wordt gemakkelijker. We leren meer mensen omgaan met geld, anderen helpen we aan een stabiele situatie. " Verhoging bijstand een optie? Of een manier om de schulden (deels) kwijt te schelden bij de problematische "gevallen"?
 • Wij mogen niet afwijken van het landelijk beleid. De hoogte van de bijstand wordt landelijk bepaald. Schulden kwijtschelden is aan de schuldeisers, maar in de praktijk zien we dat meestal een deel wordt kwijtgescholden.
 • 269
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Pag 21 "Door meer signaalpartners (gefaseerd) te betrekken bereiken we meer inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium." Welke signaalpartners denkt u aan?
 • Signaalpartners zijn 1. Wooncorporaties, 2. Energie en water leveranciers en 3. Zorgverzekeringen.
 • 261
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer verwacht u dat de impactanalyse van de VNG gereed is, zodat u dat de uitvoeringsrichtlijnen wat betreft bewind kunt opstellen? Problematische schulden en slechte geestelijke en/of lichamelijke toestand van de inwoners hangt, bewezen, samen met het hebben van schulden. Focus op wegnemen van schulden dient wat ons betreft de prio te hebben. Niet in de laatste plaat om de gelijke kansen van het kind te waarborgen.
 • De impactanalyse van de VNG over het adviesrecht wordt samen met andere Friese gemeenten opgepakt in de tweede helft 2021
 • 258
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggelettterdheid
 • GL
 • Wij vragen ons af, net als de participatieraad, wie de samenhang van de uitvoering bewaakt. Wij zien daar graag een uitgebreider antwoord op dan die aan de participatieraad is gegeven.
 • We werken aan de monitor sociaal domein waar via we tonen wat de voortgang is van de 15 doelen uit het sociaal domein. Deze monitor wordt nu ontwikkeld en hopen we in september voor de eerste maal met de gemeenteraad te bespreken. De uitvoeringsprogramma’s worden opgepakt door de afdeling, zij bewaken daarbij ook de samenhang en planning. Hierbij trekken zij samen op met andere afdelingen, maar ook met bijvoorbeeld Humanitas, Caleidoscoop, De Barones, budgetmaatjes etc.
 • 263
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer is, naar verwachting, onderstaande gereed? Gezamenlijk zijn we nu bezig met het opstellen van een Regionaal Plan Volwasseneneducatie met de focus op: • Hoger bereik NT1 • Inzet op kwaliteit
 • regionaal kwaliteitskader non-formeel aanbod • Monitoring
 • Het regionaal plan Volwasseneducatie wordt rond de zomer verwacht.
 • 273
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Hoeveel praktijkondersteuners van huisartsen werken er nu mee?
 • De aanjager heeft voor de doktersacademie ongeveer 10 medewerkers van huisartsenpraktijken geschoold over laaggeletterdheid in de gemeente Heerenveen.
 • 277
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Gelet op het feit dat mensen in de bijstand geen mogelijkheid hebben om te sparen is onze vraag of de witgoedregeling (bijzondere bijstand) verruimd kan worden. Inwoners krijgen nu vaak een tweedehands stuk witgoed (als al toegekend), terwijl een nieuwe duurzamer (qua levensduur en stroomgebruik) is.
 • In de perspectiefnota wordt de integrale afweging gemaakt op welke wijze de gemeente haar financiën gaat inzetten.
 • 265
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer gaat u de website van onze Gemeente in NT1 taal pubiceren?
 • Uw vraag hebben we geïnterpreteerd als volgt: voldoet uw website aan NT2? NT1 gaat immers uit van het begrip: Nederlands als eerste taal. NT2 is het taalniveau dat je nodig hebt als je wilt inburgeren (NT2: Nederlands als tweede taal). We streven naar het gebruik van NT2 (B1) op onze website. We accepteren ook dat dit voor sommige pagina’s anders is, denk bijvoorbeeld aan de informatie over de gemeenteraads-vergaderingen. Daar is het niveau anders eerder C1 (Voor informatie over leesniveaus) want er zijn veel specifieke woorden/juridische termen. Wat hebben we geregeld 1. De teksten op onze website kunnen worden voorgelezen met behulp van een voorleesfunctie 2. We monitoren op zoekgedrag en zoekwoorden, en sluiten daarmee aan op zowel op zoekwoorden als informatiebehoefte. 3. We maken gebruik van een burgerpanel om informatie op onze website te toetsen op gebruikersgemak en begrijpelijkheid. n.b. vanwege corona liggen deze onderzoeken stil. 4. Sinds mei 2020 gebruiken we speciale software om teksten te scannen op moeilijke woorden, lange zinnen en passieve vormen. 5. We gebruiken een gemeentelijke schrijfwijzer met tips voor het schrijven van heldere en toegankelijke teksten. 6. Als gemeente voldoen we aan de richtlijnen voor het besluit digitale toegankelijkheid, daarin is overigens geen verplichting opgenomen voor NT2 /B1 taalniveau.
 • 259
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggelettterdheid
 • GL
 • We zouden, net als vorig uitvoeringprogramma, de doelen graag SMART geformuleerd zien, waar staan we nu en wat is het doel. wanneer zijn we geslaagd? Wanneer is de monitor Sociaal Domein in werking, opdat wij daadwerkelijk de stand van zaken kunnen monitoren en als nodig kunnen bijsturen?
 • We werken aan de monitor sociaal domein waarvia we tonen wat de voortgang is van de 15 doelen uit het sociaal domein. Deze monitor wordt nu ontwikkeld en hopen we in september voor de eerste maal met de gemeenteraad te bespreken.
 • 275
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer gaat u convenanten opstellen met de bewindvoerders?
 • De planning is nu nog niet bekend. We gaan dit samen met andere Friese gemeenten oppakken. De voorbereidingen start in de 2e helft van 2021.
 • 272
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer wordt de budgetgids herschreven en hoe gaat deze verspreid worden?
 • De nieuwe Budgetgids ligt nu bij de drukker. De verspreiding is breed: naar inwoners die we kennen en naar ongeveer 40 instellingen (met pakketten) die de gids uitdelen en klaarleggen op publieksplekken /wachtruimten.
 • 262
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wij vragen u de mogelijkheid te onderzoeken om uit de bijzondere bijstand, tandheelkundige zorg te vergoeden. Mensen in de bijstand hebben geen mogelijkheid om te sparen, dat is utopie, en geen geld om een tandartsverzekering af te sluiten. Slecht gebit betekent automatisch slechtere geestelijke en lichamelijke gezondheid, en minder kans op werk.
 • Deze kostensoort is al opgenomen in onze beleidsregels bijzondere bijstand.
 • 278
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • U gaat inwoners benaderen bij signalen van betalingsachterstanden. Van wie ontvangt u die signalen en hoe verhoudt zich dat met de AVG?
 • Vanaf 1 maart 2021 is het project vroegsignalering schulden gestart. Er zijn vele convenanten met leveranciers op huur-, zorg- en energielasten gesloten. Volgens de AVG richtlijnen en de landelijke leveranciers samen met de NVVK.
 • 267
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Wanneer kunnen we het uitvoeringsprogramma Gezondheid verwachten? Eerste kwartaal 2021 is reeds voorbij en gezondheid, liever gezegd gebrek eraan, heeft alles te maken met de onderwerpen in dit uitvoeringsprogramma
 • Het staat in de planning voor de raadscommissie van 31 mei 2021.
 • 271
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • U gaat trainingen "omgaan met stress" aanbieden, vermoedelijk is het helpen van het wegwerken van de schulden, tevens een grote oplossing om de stress weg te werken en adem te geven, wanneer en bij welke mensen en op welk moment in het proces gaat u deze training aanbieden?
 • Op blz 20 uitvoeringsprogramma SLA staat dat we de stress die schulden veroorzaken erkennen en de methodiek van mobility mentoring een goed vorm vinden om beter in gesprek te gaan en te blijven(als proff. en vrijwilliger) zodat hulp en ondersteuning tot meer succes leidt. Op 2/3/2020 bent u het doel en methodiek geïnformeerd door Nadja Jungmann. De methodiek geldt voor iedere inwoner met geldzorgen of schulden waar we mee in gesprek zijn. De hulp is altijd gericht op het voorkomen of het oplossen van schulden.
 • 283
 • Verordening Schulhupverlening
 • GL
 • De gemeente Heerenveen kiest er voor om de beslistermijn te bepalen op 8 weken, net als momenteel het geval is. Dit besluit nemen wij vanwege het feit dat wij binnen de huidige uitvoeringspraktijk merken dat het in sommige gevallen niet haalbaar is om in minder dan deze 8 weken een goede afweging te kunnen maken welke hulpverlening er exact ingezet zal worden. Het helder krijgen van de gehele financiële situatie vergt van zowel de hulpverlener als de inwoner veel inzet en het bijeen brengen van de benodigde financiële documenten kost tijd. Kunt u toch streven naar een kortere termijn, mensen zitten al in nood
 • De termijn van 8 weken zien wij als de maximale termijn waarbinnen we willen besluiten, maar wanneer het sneller kan, dan zullen we het besluit sneller nemen.
 • 260
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Hoeveel laaggeletterden met NT1 achtergrond zijn reeds in beeld? Hoeveel meer wilt u in beeld krijgen en hulp bieden wil uw uitvoeringsprogramma geslaagd zijn? Hoeveel laaggeletterden met niet NT1 achtergrond zijn in beeld, hoe krijgt u deze in beeld, wat is uw streven?
 • In de drie digitaalhuizen zijn gemiddeld 47 personen wekelijks aanwezig. Hiervan zijn 12 met een NT1 achtergrond, terwijl er vorig jaar nog maar een enkeling met NT1 achtergrond deelnam. Een voorbeeld: Alle 8 deelnemers in Jubbega hebben een NT1 achtergrond. Hier werken we samen met een zorgaanbieder. Wij willen graag dat een derde van de bezoekers van NT1 achtergrond is. De bezoekers met NT2 achtergrond zijn ongeveer 35 per week. Deze hebben geen schroom om hulp bij het leren van de Nederlandse taal te vragen. Melden zich zelf aan of worden verwezen door bijv. de gemeente of Vluchtelingenwerk. Daarnaast volgen veel mensen met NT2 achtergrond de educatietrajecten (formele leren) bij het Friesland College)
 • 270
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • Pag 24 We kopen als gemeente voor bepaalde klanten schulden af met een saneringskrediet. Sinds afgelopen zomer voeren we dit gedurende een jaar als pilot uit voor maximaal 100 klanten. Daarna evalueren we of en hoe goed dit werkt en of uitbreiding gewenst is. Zodra meer bekend is over het landelijke noodfonds voor schulden gaan we daar uiteraard in samenhang mee aan de slag. Wanneer ziet u dit pilot als geslaagd en kan er een duurzaam beleid van gemaakt worden?
 • Saneringskredieten zijn vanaf 1 juni 2020 mogelijk. Door corona waren er weinig vragen voor SHV. Wij komen in Q1-2022 met een rapportage over de resultaten. Het volume is nu nog te laag en periode nog te kort om een oordeel over het resultaat. Ook wachten we nog op de richting waarop het Landelijk noodfonds ingezet kan worden.
 • 264
 • Uitvoeringsprogramma armoede, schulden en laaggeletterdheid
 • GL
 • "De aanjager geeft trainingen op het gebied van bewustwording en geeft invulling aan verschillende pilots bij bijvoorbeeld VVE locaties. Daarnaast brengt de aanjager in kaart waar laaggeletterden zich melden (bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben) en wordt bij deze organisaties bewustwording gecreëerd zodat zij signalen sneller opmerken." Wanneer worden geslaagde pilots omgezet in duurzaam beleid? Hoeveel laaggeletterden melden zich, is de verwachting? Hoe snel gaat u de bij de genoemde organisaties bewustzijn creeëren?
 • Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich hier heel vaak voor. Hierdoor is de drempel tot het zoeken van hulp erg hoog. Vanuit de gemeente werken we daarom samen met verschillende organisaties om zo met name bewustwording te creëren in het netwerk rond de laaggeletterde. Het creëren van bewustzijn is een continue proces. We werken aan de monitor sociaal domein waar via we tonen wat de voortgang is van de 15 doelen uit het sociaal domein. Vandaaruit gaan we zo nodig bijsturen op beleid (of een voorstel maken pilots om te zetten in duurzaam beleid). Deze monitor wordt nu ontwikkeld en hopen we in september voor de eerste maal met de gemeenteraad te bespreken.
 • 257
 • 5.2 Investeringsimpuls stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021
 • CU
 • Is er overleg met het rijk, over wat de gevolgen zijn van de subsidies, als die door de corona niet voor 1 januari kunnen worden uitgevoerd? Hoe hard is 1 januari 2022 dan? Wat gebeurd er met die €71.850 aan subsidie die niet zal worden ingezet? Kunnen we dit nog vanwege corona laten doorschuiven?
 • Op dit moment is de datum van 1 januari ‘hard’. De subsidie voor dit 1e deel is toegekend met als eind datum 1 januari 2022. Voor deze datum moeten de werkzaamheden uitgevoerd zijn. Wij gaan er van uit dat dit gaat lukken. De planning bij de afdeling IBOR is hierop afgestemd. In principe wordt de toegekende subsidie die niet wordt uitgegeven teruggevorderd. De vraag of hierin enige coulance is vanwege corona hebben we inmiddels gesteld bij het Ministerie (Team Investeringsimpuls SPV subsidie). Wij zullen u informeren over hun reactie. Het is niet mogelijk om het resterende bedrag voor andere verkeersveiligheidsmaatregelen in te zetten. Wij hebben er bewust voor gekozen om de toegekende subsidies voor een drietal locaties (deels) niet in te zetten. Dit vanwege kapitaalvernietiging (maatregelen die net zijn genomen, moeten weer verwijderd worden, of wanneer maatregelen nu worden getroffen moeten die op korte termijn weer verwijderd worden vanwege grotere herinrichtingsplannen).
 • 286
 • Investeringsimpuls Stimulering verkeeersmaatregelen
 • FNP
 • Binnenkort worden aan de snelle kant van de Ds Veenweg de kades van de Compagnonsvaart vernieuwd. Eerder is door de gemeente (bewonersbrieven en telefonisch contact, persoonlijke communicatie) aangegeven dat na de vernieuwing, de snelle en langzame kant van de Ds Veenweg opnieuw zouden worden ingericht. Dit in verband met de verkeersveiligheid, met name snelheidsbeperking en de slechte staat van de oevers langs de vaart. Nu komen er voor de 30 km en 60 km kant middelen beschikbaar voor het aanbrengen van specifieke snelheidsremmende maatregelen als een van de maatregelen uit de Investeringsimpuls. Dit roept enkele vragen op. 1) Op welke manier wordt de buurt meegenomen in de investeringen vanuit de investeringsimpuls? Welke zeggenschap hebben inwoners? 2) Hoe verhoudt zich de investeringsimpuls tot de eerdere toezeggingen over inrichting van de snelle en de langzame kant van de Compagnonsvaart? 3) wordt het traject om naar de hele snelle en langzame kant van de vaart te kijken nog doorgezet? zo nee, waarom niet? zo ja< wanneer en op welke wijze? 3) Op welke manier wordt de 50 km zone in de investeringsimpuls meegenomen? Indien deze niet wordt meegenomen, op welke wijze wordt dan invulling gegeven aan de herinrichting van deze delen?
 • 1) Op welke manier wordt de buurt meegenomen in de investeringen vanuit de investeringsimpuls? Welke zeggenschap hebben inwoners? In overleg met Plaatselijk Belang worden de locaties van de drempels bepaald. De plateaus, verhoogd of verlaagd, worden gerealiseerd bij de bruggen / oversteken tussen noord- en zuidzijde. Het “totaalplaatje” wordt met een bewonersbrief met de omwonenden gedeeld. 2) Hoe verhoudt zich de investeringsimpuls tot de eerdere toezeggingen over inrichting van de snelle en de langzame kant van de Compagnonsvaart? De geplande maatregelen zijn in lijn met eerdere toezeggingen. De werkzaamheden zijn gekoppeld aan het kadeproject De Knipe. Hier wordt de steenstapeling vervangen door een stalen damwand met voorhang van hout. Aangezien dit ook bij de bruggen plaatsvindt, leggen we ook gelijktijdig de plateaus aan. Langs het noordelijk deel (stille kant) worden 5 plateaus en 2 drempels aangelegd. Langs het zuidelijk deel (de drukke kant) is subsidie toegekend voor het realiseren van wegmarkering, 3 plateaus en 2 drempels. 3) Wordt het traject om naar de hele snelle en langzame kant van de vaart te kijken nog doorgezet? zo nee, waarom niet? zo ja< wanneer en op welke wijze? Er wordt gekeken naar het gehele traject tussen De Knipe (overkluizing) tot aan Bontebok. Hierbij is sprake van een verkeerskundige inrichting, niet van complete herinrichting van het straatbeeld zelf. 4) Op welke manier wordt de 50 km zone in de investeringsimpuls meegenomen? Indien deze niet wordt meegenomen, op welke wijze wordt dan invulling gegeven aan de herinrichting van deze delen? Dat is niet het geval. Hierbij is subsidie aangevraagd voor de 30 en 60 km maatregel met het oog op het reeds geplande Kade-project (werk met werk). Enkele plateaus vallen in de 50 km/u gebied, deze zullen attentie-verhogend werken voor de weggebruiker.
 • 285
 • Bestemmingsplan K.R. Poststraat 44-46
 • FNP
 • Hebben huurder en eigenaren van koopwoningen dezelfde positie waar het gaat om het indienen van zienswijzen en bezwaren op besluit? Indien nee, wat zijn de verschillen?
 • In de mogelijkheden voor zienswijzen en bezwaren hebben huurders en eigenaren volledig dezelfde positie.
 • 290
 • K.R. Poststraat
 • CU
 • Vanuit de tekening blijkt dat het appartementencomplex op de grenslijn wordt geplaatst. Door deze positionering moet er een boom gekapt worden van meer dan 100 jaar oud. Wat is de reden dat het complex op de grens wordt geplaatst en niet enkele meters verder het perceel opschuift? Er is een lijst van monumentale bomen toegevoegd. Betreffende boom staat hier nog niet op. Wel staat hij op een lijst voor de volgende toekenning. Wanneer vindt de volgende beoordeling van beschermde bomen plaats?
 • Er is geen ruimte om het blok te verschuiven. Aan de kant van de Zwartstraat overschrijdt het gebouw dan de rooilijn. Dat betekent dat de zijgevel van het gebouw dan dichter op de weg staat dan de voorgevels van de andere woningen aan de Zwartstraat. Dit is vanuit stedenbouwkundige overwegingen ongewenst De enige mogelijkheid om ruimte te maken, is het kleiner maken van het gebouw. Dat gaat ten koste van de economische haalbaarheid. Een volgende beoordeling van de lijst van beschermde bomen is nog niet voorzien. We toetsen het initiatief op de actuele situatie, dus de huidige bomenlijst.
 • 292
 • K.R. Poststraat
 • CU
 • Vanuit de buurt zijn veel reacties gekomen en er kwam een nieuw plan uit voort. Opvallend is, dat deze reacties niet van de bewoners van de huurwoningen aan de KRPoststraat komen, maar van de eigenaren van de woningen in de buurt. Worden er in het kader van participatie extra gesprekken met de buurt gevoerd? De buurt kwam met een nieuw plan. Wordt met hen overlegd wat eventueel wel haalbaar is van hun plan?
 • Er is in de aanloop van dit bouwplan op verschillende momenten met de buurt gesproken. In die gesprekken is ook stil gestaan bij alternatieve invullingen, zoals grondgebonden woningen. Conclusie daarbij was dat de bouw grondgebonden woningen economisch niet haalbaar was. Er wordt nu niet meer overlegd met de buurt over het alternatieve plan. Een alternatief plan is niet aan de orde, ook omdat de indieners daarvan geen eigenaar van de grond zijn. De onderhavige aanvraag is door het College beoordeeld en als gewenste ontwikkeling beschouwd.
 • 291
 • K.R. Poststraat
 • CU
 • Bijlage 2 Op bladzijde 2 wordt genoemd dat de brandweer adviseerde om aan risicocommunicatie te doen. Wat is de reden voor de brandweer om dit aan te dragen? Er moet wel een hogere grenswaarde komen. Wat is de reden om de grenswaarde te verhogen, als de grenswaarde goed is? Is het juist dat de voorkeursgrenswaarde alleen wordt overschreden? (DEze vragen moeten net andersom gesteld. Knippen en plakken lukt niet) Zijn er cijfers bekend wat het met de mensen hun gezondheid doet, als ze voortdurend in een hogere geluidsbelasting zitten?
 • De brandweer vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte / bewust zijn van de risico’s aangaande externe veiligheid. Verder is er onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting vanwege de KR Poststraat. Daaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) overschreden wordt, maar dat er wel wordt voldaan de wettelijke grenswaarde van de Wet Geluidhinder (63 DB). De berekende waarde bedraagt 61 dB. Op onder meer de site van het RIVM is informatie te vinden over de gevolgen van geluidhinder. Daarbij is het goed op te merken dat op grond van het Bouwbesluit eisen gelden aan de geluidwerendheid van de gevels van het nieuwe appartementengebouw. Bij een gebouw waar een hogere grenswaarde voor is verleend, gelden daar verzwaarde eisen voor zodat er binnenshuis sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
 • 301
 • KR Posstraat 44-46
 • FNP
 • KR Posstraat 44-46 1. Der is noch altiten ûndúdlikens oer de datum dat it bestimmignsplan foar de lokaasje KR Poststraat 44-46 fêst stelt is. Der binne 2 data dy’t brûkt wurde. 10-5-2016 en 10-4-2017. De gemeenteried hat op 10-4-2017 it bestimmingsplan “Heerenveen-Noord fês tstelt. Mar op side 2 fan de antwurdnota wurdt by de “alemene overwegingne” wer stelt dat it bestimmingsplan Heerenveen Noord op 10-5-2016 troch de ried fêst stelt is. Dit strykt dochs net. De ried hat op 10-5-2016 dochs net in beslút naam. Dit wie dochs in beslút fan it kolleezje? Hoe kin it dat der no wer 2 datums neamt wurde? En wat is de wearde fan it beslút fan 10-5-2016 en hoe binne beswiermakkers fan it bouplan hjir oer ynformearre? 2. Parkearen Yn de antwurdnota wurdt stelt dat der yn it iepenbier gebiet noch romte is om oan it ferlet fan parearromte fan bewenners en besikers fan it nije gebou te foldwaan. Wêr is dizze romte te finen?
 • In de antwoordnota is per abuis vermeld dat het bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord” op 10 mei 2016 is vastgesteld. Dit moet 10 april 2017 zijn. 10 mei 2016 is de datum waarop het college besloten heeft in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord’. De indiener van de zienswijze waarin dit argument naar voren is gebracht, heeft een exemplaar van de antwoordnota ontvangen. Hierin wordt (afgezien van de onjuiste datum onder het kopje ‘algemene overwegingen’) het verschil tussen 10 mei 2016 en 10 april 2017 verklaard. De conclusie over de beschikbare parkeergelegenheid is gebaseerd op het parkeeronderzoek uit 2018. Er is een capaciteit van 11 parkeerplaatsen in de Zwartsstraat en 10 in de Pastorielaan, rekening houdend met opritten naar particuliere woningen. In 2018 was de maximale parkeerbezetting in de Zwartsstraat overdag 5, tijdens koopavond 9 en op zaterdag ook 5. Overdag is er dus genoeg ruimte aanwezig. Tijdens de koopavond is er iets minder ruimte, maar nog altijd enige ruimte (2 parkeerplaatsen) om ten dele te voorzien in de parkeerbehoefte. Er is dan echter ook nog parkeercapaciteit beschikbaar op de Pastorielaan (bezetting dag situatie 4 en koopavond 5). Voor bezoekers van de appartementen een goed alternatief op een acceptabele loopafstand van ca. 100 meter. Maar dit geldt dan voor de koopavond, in zijn algemeenheid is er in de directe omgeving wel een parkeerplaats voor bezoek aanwezig.
 • 287
 • Verzamelbesluit
 • FNP
 • Op pagina 14 staat: Hogere verzekeringspremie 2021. De brandverzekering is opgezegd door de verzekeraar, hierdoor heeft een aanbesteding plaatsgevonden. De inschrijving hierop is geweest en geeft een 100% dekking, maar door de veranderende omstandigheden is er sprake van een uitzetting van de premie van € 97.000 per jaar. Nu weten we allemaal dat er problemen zijn met de brandverzekering van Thialf in verband met de zonnepanelen op het dak. Is deze nieuwe verzekering met hogere premie voor de verzekering van Thialf? Zo ja, waarom is de raad hier niet over geinformeerd? Zo nee, om welk(e) gemeentelijke pand(en) gaat het dan?
 • Is deze nieuwe verzekering met hogere premie voor de verzekering van Thialf? Nee Zo ja, waarom is de raad hier niet over geïnformeerd? N.v.t. Zo nee, om welk(e) gemeentelijke pand(en) gaat het dan? Alle gemeentelijke panden (o.a. Posthuis, klokkenstoelen en torens, molens, gebouwen eigen dienst, begraafplaatsen, muziekcentrum, wijkcentra, buitensport accommodaties, scholen, werf, gemalen), behalve het gemeentehuis. Het gemeentehuis is verzekerd op een andere polis.
 • 302
 • Verzamelbesluit
 • FNP
 • Thema samen met inwoners: Foar dit jier stiet de gemeente garant foar de miste hieropbringsten fan Alliade yn MFG De Kompenije. De Kompenije stelt sels dat yn gearwurking mei Accolade en de Gemeente de finansjele problemen foar dit jier oplost binne. Hoe binne de ferwachtingen foar de kommende jierren en wat bart der mei de akkommodaasje wannear der de kommende jierren reade sifers skreaun wurde?
 • De gemeente heeft een contractuele verplichting om voor 1 jaar de terugval in huur van de ruimte waar Alliade zat te vergoeden. Dat is de reden waarom deze post voor deze specifieke ruimten nu aangevraagd wordt. Op dit moment kent de MFG de Kompenije een structureel exploitatietekort. Wanneer dit niet verbeterd kunnen ze begin 2022 niet meer voldoen aan haar financiële verplichten. De stichting heeft tijd nodig om in samenspraak met andere stakeholders en participanten een lange termijn oplossing te construeren. De gemeente en ook Accolade hebben om die reden toegezegd om in het geval van mogelijke liquiditeitstekorten bij te springen door middel van het vooruit betalen van de huur en leegstand. Gezien de stappen en ontwikkelingen die in gang gezet zijn, heeft de stichting de verwachting dat de exploitatie structureel gaat verbeteren op korte en de langere termijn. Mede gezien de belangrijke functie die MFG de Kompenije in Jubbega heeft, ondersteund de gemeente waar mogelijk.
 • 288
 • Startnotitie Visie op dienstverlening
 • FNP
 • Er zitten een aantal grote veranderingen aan te komen. Bijvoorbeeld de Omgevingswet (= cultuuromslag). Daarnaast gaan binnen het sociaal domein onderzoeken lopen naar bejegening (Onderzoek bijstand) en terugvordering/ boetes Participatiewet. - Is het gezien de ontwikkelingen nu niet te vroeg om met een nieuwe visie op dienstverlening te komen? gaarne een toelichting. - Op welke manier krijgen de resultaten uit de bovengenoemde onderzoeken binnen het sociaal domein een plek binnen de nieuwe visie op dienstverlening?
 • Een aantal op ons af komende veranderingen vraagt juist eerst om een visie op de gemeentelijke dienstverlening, zodat daarna vanuit deze uitgangspunten en kaders verder kan worden ontwikkeld. Met de afdeling die bezig is met de Omgevingswet is op regelmatige basis afstemming over de inhoud, zodat dit bij elkaar aansluit. De dienstverleningsvisie richt zich op de behoefte van onze omgeving en de menselijke maat, op verschillende niveaus: dienstverlening één op één, collectieve samenwerking en participatie bij beleidsvorming. Hierbij zullen we een aantal “leidende principes” formuleren die passen bij hoe wij willen werken en met oog voor de menselijke maat (waar is het nodig, wenselijk of noodzakelijk). Nieuwe ontwikkelingen passen daar in. Binnenkort wordt bijvoorbeeld het nieuwe beleid rond giften in de bijstand door uw raad vastgelegd. De dienstverlening wordt daar op aangepast en krijgt een communicatie aanpak met ervaringsdeskundigen en de Participatieraad als klankbord.
 • 300
 • Bijdrage in de transitiekosten van VDL Heerenveen
 • HL
 • Heeft het college onderzoek gedaan naar de VDL groep met 196 inschrijvingen en 6 niveaus of deze VDL groep niet zelf in staat is om een bijdrage zoals nu wordt voorgesteld aan de raad te verlenen aan de VDLHeerenveen?
 • Wij zien de steun als een steun in de rug voor VDL die vanuit een innovatieve samenwerking met Van Wijnen een substantiële impuls geven aan de regionale economie. Om de transitie mogelijk te maken investeert VDL zelf ruim € 8,5 miljoen, waarvan ca. € 1,4 miljoen aan omscholingskosten.
 • 294
 • Bijdrage VDL
 • FNP
 • Stel dat de ried net mei dit útstel ynstimt wat binne dan de gefolgen?
 • VDL weet dat de raad een eigen afweging moet en gaat maken.
 • 293
 • Bijdrage VDL
 • FNP
 • Hoe grut is it gefaar dat de drompel fan 200.000 euro passeart wurdt en wat binne dan de gefolgen foar de gemeente en dit projekt?
 • VDL moet vooraf aangeven dat men ruimte heeft om steun te ontvangen. Daarvoor tekent VDL een de-minimusverklaring. Mocht de drempel vervolgens toch worden overschreden dan ligt het risico bij VDL.
 • 295
 • Bijdrage VDL
 • FNP
 • De komst fan Van Wijnen nei It Hearrenfean en de problemen by VDL rinne al in skoft. Binne der by de petearen mei Van Wijnen foar in fêstiging op It Hearrenfean ek bepaalde tasizzingen dien. Bygelyks de konstruksje sa as no foar leit mei VDL?
 • Met Van Wijnen zijn afspraken gemaakt over participatie bij een deel van de reguliere woningbouwopgave in onze gemeente. Ten aanzien van de samenwerking met VDL zijn geen afspraken gemaakt.
 • 303
 • Strategische Agenda
 • GBH
 • Op blz 10 staat : Een landelijk onderscheidend profiel als ( top) sportgemeente bovenaan op 01. 01) Is bovenstaande een principiële of graduele keuze? 02) Kan het college een update geven van het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd naar de spin-off van de (top-) sportvoorzieningen in Heerenveen. Of indien mogelijk recentere cijfers.
 • 1) Het is niet precies duidelijk wat er met deze vraag wordt bedoeld. Op de vraag of kernkwaliteiten een rangorde hebben is het antwoord: nee, deze zijn nevengeschikt. 2) Op basis van de eerdere sessies over de strategische agenda is nieuw onderzoek uitgezet naar de spin-off van (top)sportvoorzieningen in Heerenveen. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn (naar verwachting nog in april/mei), zullen deze worden gedeeld met de raad, zodat u dit kunt betrekken bij de besluitvorming over de ombuigingen en de investeringsagenda
 • 296
 • Strategische Agenda
 • HL
 • Pagina 19: wat verstaat het college onder het goed functioneren van de stadiongebieden en om welke gebieden gaat het hier? Pagina 22: Hoe moeten wij de volgende zin duiden?? De gemeente investeert continu in mensen en bedrijfsvoering om de opgaven waar we voor staan op een goede manier te kunnen oppakken, waarbij voor de invulling van wettelijke taken niet altijd de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld. Dit vraagt om scherpere bestuurlijke keuzes op het niveau van de lokale overheid bij de invulling van hun zorgplichten en ambities.
 • 1) Bij het functioneren van de stadiongebieden gaat zowel het om de financiële exploitatie en het ruimtelijke functioneren van Sportstad en Thialf. Het idee is dat door het toevoegen/combineren van functies het profiel kan worden versterkt en de exploitatie kan worden verbeterd. 2) Dit betekent dat de middelen die we van de Rijksoverheid ontvangen voor de uitvoering van wettelijke taken vaak niet voldoende zijn. Hierdoor is het nodig om integraal keuzes te maken. Voeren we de wettelijke taak op een basisniveau uit, of erboven? Wat betekent dit voor de uitvoering van andere taken, met name autonome taken van de gemeente? We verwachten dat we daar in de toekomst steeds vaker scherpe keuzes over moeten maken. Dat betekent dat we niet alleen moeten kijken naar de ambitie, wat zouden we willen? Maar ook naar minimale varianten, wat is haalbaar?
 • 289
 • Strategische agenda
 • FNP
 • Trends en ontwikkelingen nader geduid In deze bijlage worden veel trends beschreven. Bij vele ontbreekt echter een bronvermelding os staat er een vage bronvermelding (bijv. CBS) Gaarne zou de FNP voor de raadsvergadering deze paragraaf willen ontvangen met daarin duidelijke bronvermelidingen bij alle cijfers en als onderbouwing voor de trends.
 • Het klopt dat de bronvermelding niet altijd consequent is opgenomen. Wij stellen voor om de volgende versie van de Strategische Agenda (volgend jaar) de beschrijving van trends en ontwikkelingen te actualiseren. Daarbij zal ook meer aandacht worden besteed aan een duidelijke bronvermelding.
 • 279
 • Rekenkameronderzoek Stand van zaken transformatie in het sociaal domein
 • GL
 • In dit onderzoek is geconstateerd dat verbetering noodzakelijk is van de administratievoering zodat monitoring en sturing op jeugdzorgbudgetten verbeterd kan worden. Ook zijn de onderlinge afstemmingsafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders onvoldoende of niet ingeregeld om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en voorspelbaarheid van de inzet en kosten. Als laatste blijkt verbetering noodzakelijk t.a.v. de handhaving van contracten. Hoe gaat u de handhaving verbeteren?
 • In het raadvoorstel wordt een procesvoorstel voorgesteld over de genoemde aanbevelingen. De bedoeling is dat uw gestelde vragen hierin worden meegenomen.
 • 280
 • Rekenkameronderzoek Stand van zaken transformatie in het sociaal domein
 • GL
 • In de interviews is de “Krachtenwijzer” genoemd als de tool om de zelfredzaamheid te meten, echter blijkt deze tool nog niet te zijn geïmplementeerd. Wanneer wordt deze tool geïmplementeerd?
 • In overleg met de projectleider van For Fryske Bern is eind 2020 gestopt met het project. Door Corona bleek het niet mogelijk met deze tool aan de slag te gaan bij de gezinnen. Of het project nog een vervolg krijgt is de vraag want er was subsidie beschikbaar tot einde 2020. Overigens biedt het nieuwe gemeentelijk registratiesysteem ook mogelijkheden voor dit soort projecten. Daar kunnen we pas gericht mee aan de slag gaan nadat de corona pandemie over is.
 • 282
 • Rekenkameronderzoek Stand van zaken transformatie in het sociaal domein
 • GL
 • Een overzicht van heldere analyses en conclusies per beleid ontbreekt. Herkent u zich hierin, zo ja, hoe gaat u dit verbeteren?
 • In het raadvoorstel wordt een procesvoorstel voorgesteld over de genoemde aanbevelingen. De bedoeling is dat uw gestelde vragen hierin worden meegenomen.
 • 281
 • Rekenkameronderzoek Stand van zaken transformatie in het sociaal domein
 • GL
 • Er blijkt een lage bekendheid onder de cliënten met de onafhankelijke cliëntondersteuner. Hoe gaat u de bekendheid verbeteren?
 • In het raadvoorstel wordt een procesvoorstel voorgesteld over de genoemde aanbevelingen. De bedoeling is dat uw gestelde vragen hierin worden meegenomen.