Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 487
 • 12/5/2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Eindsamenvatting - Houd grip op het begrotingsproces
 • De bijeenkomstenreeks ‘Houd grip op het begrotingsproces’ is een interessante bijeenkomstenreeks geworden waarbij we in negen bijeenkomsten 131 raadsleden uit 66 gemeenten meer inzichten en handvatten hebben gegeven over het begrotingsproces. Hopelijk hebben zij hier ook gebruik van gemaakt bij de afgelopen begrotingsbehandeling. Deze bijeenkomsten, aangevuld met de suggesties van de deelnemers, hebben uiteindelijk geleid tot een eindsamenvatting opgesteld door Gemma Schoot en tien aanbevelingen. Deze eindsamenvatting en aanbevelingen kunt u hier vinden.
 • D - ter kennisname
 • 486
 • 12/5/2019
 • VNG
 • VNG Raadsledennieuwsbrief
 • D - ter kennisname
 • 485
 • 12/4/2019
 • VNG
 • Lbr. Stand van zaken Omgevingswet
 • D - ter kennisname
 • 484
 • 12/2/2019
 • VNG
 • Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen
 • D - ter kennisname
 • 482
 • 12/2/2019
 • gemeente Leeuwarden
 • Moasje by de begruttingsbehanneling 2020 oangeande it ôfskaffen fan de ferhierdersheffing.
 • D - ter kennisname
 • 481
 • 12/2/2019
 • gemeente Opsterland
 • Regiodeal Zuidoost Friesland
 • De bijlagen zijn ook te vinden op: op www.opsterland.nl/regiodealzuidoost
 • D - ter kennisname
 • 483
 • 12/2/2019
 • College
 • raadsbesluit inzake overname bevoegd gezag van mr. J.B. Kanschool
 • afschrift van brief aan het bestuur van stichting De Basis.
 • D - ter kennisname
 • 480
 • 11/29/2019
 • VNG
 • VNG lbr. publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ (2019)
 • D - ter kennisname
 • 479
 • 11/28/2019
 • Stichting ElektroHyperSensitiviteit
 • Straling en gezondheid
 • brief aan gemeentebesturen en gemeenteraadsleden
 • D - ter kennisname
 • 474
 • 11/28/2019
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Motie gemeentefonds, Trap op trap af
 • D - ter kennisname
 • 473
 • 11/28/2019
 • Gemeente Grave
 • Motie LPG CDA VVD LLVCG - Ontwikkeling gemeentefonds
 • Op verzoek van de gemeenteraad van Grave ontvangt de gemeenteraad van uw gemeente en de VNG hierbij een afschrift van de motie die door de gemeenteraad van Grave in zijn vergadering van 5 (vervolgd op 12) november 2019 is aangenomen. In deze motie vraagt de gemeenteraad aan andere gemeenteraden om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de gemeenteraden in Nederland.
 • D - ter kennisname
 • 477
 • 11/28/2019
 • Gemeentesecretaris
 • VNG ledenbrief -Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019
 • Het college heeft een motie ingediend voor de ledenvergadering van de VNG.
 • D - ter kennisname
 • 472
 • 11/28/2019
 • Gemeente Grave
 • Motie LPG - compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen
 • Op verzoek van de gemeenteraad van Grave ontvangt de gemeenteraad van uw gemeente en de VNG hierbij een afschrift van de motie die door de gemeenteraad van Grave in zijn vergadering van 5 (vervolgd op 12) november 2019 is aangenomen. In deze motie vraagt de raad van Grave de gemeenteraden in Nederland om een gelijkluidend verzoek naar de VNG te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de gemeenteraden in Nederland.
 • D - ter kennisname
 • 478
 • 11/26/2019
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • motie “financiële problemen door de Rijksoverheid”
 • D - ter kennisname
 • 470
 • 11/21/2019
 • Rob de Greef
 • Verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en...
 • D - ter kennisname
 • 468
 • 11/21/2019
 • Gemeente Waadhoeke
 • moasje ferhierdersheffing
 • D - ter kennisname
 • 467
 • 11/21/2019
 • Nederlandse Vereniging van Raadsleden
 • NVVR Herfstbrief + bijlagen
 • In deze mail treft u naast de herfstbrief de volgende bijlagen aan: - Essay ’In de Hoofdrol’ van Han Warmelink - Boek ‘Houd het dichtbij’ van Laurens van Voorst - Een document met directe links naar onderwerpen op de leeromgeving.
 • D - ter kennisname
 • 471
 • 11/21/2019
 • Wetterskip Fryslân
 • Presentaties Kenniscafé Veenweide
 • Op donderdag 14 november jl. vond bij het Wetterskip Fryslân in Leeuwarden het Kenniscafé Veenweide plaats. Tijdens deze avond is een aantal presentaties gehouden. Van enkele deelnemers, maar ook van een aantal belangstellenden die op de avond zelf verhinderd waren kregen wij het verzoek of zij de PowerPoints van die presentaties mochten ontvangen. Hierbij sturen wij u daarom alle presentaties van de, in onze ogen, geslaagde avond toe.
 • D - ter kennisname
 • 469
 • 11/21/2019
 • Plaatselijk Belang Akkrum - Nes, Plaatselijk Belang Oranjewoud, Plaatselijk Belang Jubbega - Hoornsterzwaag
 • Het maken van een dorpsvisie
 • ter afhandeling naar commissie AZ
 • C - ter afhandeling naar commissie
 • 466
 • 11/20/2019
 • VNG
 • Lbr - Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
 • D - ter kennisname
 • 465
 • 11/19/2019
 • College
 • afschrift van brief aan Stichting Ambion inzake benoeming lid Raad van Toezicht
 • D - ter kennisname
 • 463
 • 11/18/2019
 • inwoner gemeente Heerenveen
 • Oudeschoot voert actie voor 100 km/u tussen knooppunt Heerenveenen het Tsjongerviaduct
 • D - ter kennisname
 • 462
 • 11/14/2019
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • samenvatting rapport bluswatervoorziening
 • D - ter kennisname
 • 460
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/097 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies
 • D - ter kennisname
 • 459
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/096 - Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
 • D - ter kennisname
 • 461
 • 11/13/2019
 • Gemeente Duiven
 • Motie Vreemd 'Samen trap-op trap-af'
 • D - ter kennisname
 • 464
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Mobiliteit
 • D - ter kennisname
 • 458
 • 11/13/2019
 • UWV
 • Friesland - 'Regio in Beeld' - hoofdrapport
 • D - ter kennisname
 • 457
 • 11/11/2019
 • VNG
 • Reactie aan kabinet - Regionalisering jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 455
 • 11/11/2019
 • SDF Fryslân
 • Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' - Jeugdzorg
 • - Rapportage - Signalement 'jeugdbeschermingsketen in gevaar'. + reactie gemeente Leeuwarden (bijlage 1)
 • D - ter kennisname
 • 456
 • 11/8/2019
 • anoniem
 • AN - Ferbieden aktiviteiten yn de gemeente Hearrenfean
 • D - ter kennisname
 • 453
 • 11/7/2019
 • Gemeente Dantumadiel
 • Motie Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2020
 • D - ter kennisname
 • 454
 • 11/7/2019
 • VNG
 • Ledenbrief Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt
 • D - ter kennisname
 • 450
 • 11/6/2019
 • Regio Deal Zuidoost
 • Voornemen aanvraag derde tranche Regio Deal Zuidoost-Friesland
 • D - ter kennisname
 • 452
 • 11/6/2019
 • Parent-elimination
 • Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 451
 • 11/6/2019
 • Gemeente Westerkwartier
 • M1 Motie vreemd: gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 449
 • 11/5/2019
 • geanonimiseerd
 • Ouders willen graag reageren op bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers
 • D - ter kennisname
 • 448
 • 11/5/2019
 • Gemeente Rheden
 • Motie trap op, trap af
 • D - ter kennisname
 • 447
 • 11/4/2019
 • VNG
 • VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober (met o.a.: aardgasvrije wijken, Omgevingswet, toegankelijkheid , Bestuurdersdag)
 • Hierbij ontvangt u de VNG Raadsledennieuwsbrief van oktober, ook deze keer met het verzoek deze nieuwsbrief door te sturen naar de raadsleden van uw gemeente. Door technische problemen is het namelijk nog steeds niet mogelijk de nieuwsbrief rechtstreeks aan alle raadsleden te mailen. Komende maand gaan we over op een nieuw mailingsysteem, we verwachten dat de problemen daarmee zijn verholpen. Hartelijk dank voor uw medewerking!
 • D - ter kennisname
 • 446
 • 11/4/2019
 • Deloitte
 • Auditplan 2019
 • D - ter kennisname
 • 445
 • 11/2/2019
 • Een verstoten vader
 • Ouderverstoting: vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking
 • D - ter kennisname
 • 444
 • 11/1/2019
 • Raadslid gemeente Katwijk
 • Klimaatakkoord
 • D - ter kennisname
 • 443
 • 10/31/2019
 • Stadswerk.nl
 • Brief Oogstfonds
 • D - ter kennisname
 • 442
 • 10/31/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/085 - Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
 • D - ter kennisname
 • 441
 • 10/31/2019
 • VNG
 • Lbr. Aanpak stikstofproblematiek
 • D - ter kennisname
 • 439
 • 10/29/2019
 • College van B&W
 • Vooraankondiging vrijwillige opheffing mr. J.B. Kanschool in Jubbega
 • afschrift van brief van het college aan het college van bestuur van stichting De Basis.
 • D - ter kennisname
 • 440
 • 10/29/2019
 • Inwoner gemeente
 • Duurzaam bouwen in hout, aanleggen van bos
 • bericht is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 438
 • 10/28/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/081 - Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissie
 • link naar de brief: https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/vngd01ps01_prt106_0632_001.pdf
 • D - ter kennisname
 • 437
 • 10/25/2019
 • Plaatselijk Belang Mildam
 • Verzoek opnemen wekelijkse publicaties in een (of meer) huis aan huis kranten
 • D - ter kennisname
 • 436
 • 10/24/2019
 • Griffie
 • Vergaderkalender 2020
 • D - ter kennisname