Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 10/16/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/079 - FLO-overgangsrecht: versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • D - ter kennisname
 • 10/14/2019
 • Sportstad Heerenveen
 • Businesscase realisatie 2e turnhal Sportstad Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 10/14/2019
 • Geanonimiseerd - F.M.
 • Herontwikkeling stationsgebieden en nieuwe stations welke effecten binnen de gemeenten
 • D - ter kennisname
 • 10/11/2019
 • Gemeente Heerenveen
 • Persbericht Topsportakkoord - Topsport die inspireert
 • D - ter kennisname
 • 10/11/2019
 • Gemeente Heerenveen
 • Persbericht - Heerenveen zet stappen duurzaamheid
 • D - ter kennisname
 • 10/10/2019
 • Provincie Fryslan Pers
 • Persbericht en besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Fryslân
 • Hierbij een link naar de besluiten van vandaag van Gedeputeerde Staten van Fryslân en een bijhorend persbericht: https://www.fryslan.frl/bestuur/besluiten-gedeputeerde-staten_3247/item/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-1-oktober-2019_19504.html
 • D - ter kennisname
 • 10/10/2019
 • college
 • Vaarweg Heerenveen - afschrift van brief aan Provinciale Staten van Fryslân
 • Bijgevoegde brief is op 4 oktober jl. aan Provinciale Staten van Fryslân gestuurd
 • een afschrift daarvan naar Gedeputeerde Staten. In het kader van de actieve informatieplicht lijkt het ons ook goed dat deze brief en het rapport ter informatie aan de raadsleden worden doorgezonden. De provinciale besluitprocedure is als volgt: • 11 oktober openbaarmaking voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten • 20 november Steatemerk • 20 november oordeelsvormende commissie • 27 november behandeling voorstel in Provinciale Staten # wijziging van data door de provincie voorbehouden
 • D - ter kennisname
 • 10/9/2019
 • FRL post
 • Greenpaper 1.1 - ja/ja sticker
 • D - ter kennisname
 • 10/8/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • D - ter kennisname
 • 10/7/2019
 • Provinsje Fryslân
 • Jaarrekening 2018
 • D - ter kennisname
 • 10/7/2019
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Problematiek medicinale cannabis
 • D - ter kennisname
 • 10/7/2019
 • VNG
 • Ledenbrief- Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • link naar volledige brief: https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20191003_ledenbrief_stand-van-zaken-herziening-gemeentefonds.pdf
 • D - ter kennisname
 • 10/5/2019
 • Sint & Pietengilde
 • Zwarte Piet in uw gemeente
 • D - ter kennisname
 • 10/3/2019
 • Bezorgde inwoner
 • Over de uitrol 5G netwerk
 • D - ter kennisname
 • 10/3/2019
 • VFG
 • Nieuwsbrief VFG oktober 2019
 • D - ter kennisname
 • 10/3/2019
 • College
 • Afschrift van brief aan het bestuur van Stichting De Basis
 • raadsbesluit inz jaarrekening 2018 De Basis
 • D - ter kennisname
 • 10/3/2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie BZK - Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Brief Weststellingwerf aan alle fracties tweede kamer inzake kleine gasvelden
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • Topsport Noord
 • Informatiebijeenkomst Turnhal Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • gemeente Heerenveen
 • Diverse avond workshops 'verduurzamen eigen woning' in Jubbega, Akkrum en Heerenveen.
 • NB. Bij voldoende animo kan er ook een avond voor raad- en commissieleden worden georganiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • Provincie Fryslân
 • Persbericht provincie Fryslan - Onderzoek naar situatie metaalhandel Heerenveen klaar
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • Gemeente Wormerland
 • Aangenomen motie Wormerland - trap op, trap af
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • VNG
 • Wijzigingen in verstrekking hulpmiddelen
 • D - ter kennisname
 • 10/2/2019
 • Provinvie Fryslân
 • Afschrift van informerende brief GS aan PS Fryslan situatie metaalhandel De Horne en Ecopark de Wierde
 • D - ter kennisname
 • 10/1/2019
 • Gemeente Asten
 • Aangenomen motie Asten - ontwikkelingen gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 9/30/2019
 • Communicatie
 • GGD: geen gevaar omwonenden bij De Wierde – De Horne
 • D - ter kennisname
 • 9/27/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0)
 • D - ter kennisname
 • 9/27/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopsregeling (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • D - ter kennisname
 • 9/27/2019
 • VNG
 • Raadsledennieuwsbrief van september
 • D - ter kennisname
 • 9/26/2019
 • VFG
 • Presentaties raadsledencarrousel van 23 september 2019
 • Presentaties van de workshops van de raadsledencarrousel van 23 september 2019 - Workshop Regionale EnergieStrategie - Workshop Toekomst Lokale Bestuur - Workshop Zicht en Grip op Jeugdzorg Opmerkingen en tips voor een volgende keer zijn van harte welkom en kunt u mailen aan azijlstra@vfg-fryslan.nl
 • D - ter kennisname
 • 9/24/2019
 • VNG
 • Reactie op de rijksbegroting 2020
 • D - ter kennisname
 • 9/23/2019
 • Let's talk about tech
 • Kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G
 • B - ter afhandeling naar college
 • 9/23/2019
 • geanonimiseerd - inwoner gemeente
 • Tunnel of grot?
 • D - ter kennisname
 • 9/19/2019
 • inwoner Heerenveen
 • Altijd gelul over afval tegenwoordig pfff....
 • D - ter kennisname
 • 9/19/2019
 • Gemeente Smallingerland
 • Brief en moties inzake Tekorten Jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 9/18/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Toetsing klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
 • D - ter kennisname
 • 9/17/2019
 • Milieudefensie
 • Lokale zaken in het geding door CETA
 • D - ter kennisname
 • 9/17/2019
 • Deltacommissie
 • Deltaprogramma 2020
 • D - ter kennisname
 • 9/16/2019
 • CBO Meilân
 • Bezwaar voorgenomen bestluit uitbreiding CBS De Roerganger
 • B - ter afhandeling naar college
 • 9/16/2019
 • CBO Meilân
 • Bezwaar voorgenomen besluit uitbreiding CBS De Burcht
 • B - ter afhandeling naar college
 • 9/16/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020
 • https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/lbr-19-069.pdf
 • D - ter kennisname
 • 9/16/2019
 • anonieme inwoner
 • Straal-zelf stop 5G
 • D - ter kennisname
 • 9/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/068 - Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • D - ter kennisname
 • 9/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/067 LOGA 19/08- Cao Ontslagcommissie
 • D - ter kennisname
 • 9/10/2019
 • Inwoner uit de gemeente Heerenveen
 • Afval gft
 • B - ter afhandeling naar college
 • 9/9/2019
 • inwoner uit Friesland
 • Politieke spelletjes
 • D - ter kennisname
 • 9/6/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
 • D - ter kennisname
 • 9/6/2019
 • inwoner
 • 5G netwerk - zorgen over onze gezondheid
 • D - ter kennisname
 • 9/5/2019
 • bezorgde burger uit den lande
 • brief 3/3 Bezorgd over volksgezondheid, 5g-netwerk, invoering telecomwet, aansprakelijkheid 9 september 2019
 • D - ter kennisname
 • 9/4/2019
 • inwoner gemeente Heerenveen
 • mail: Vervuiler betaald ja ja, dat was toch zo goed idee?
 • D - ter kennisname