Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpCommissie
 • 12/4/2019
 • Arbeidsmigranten: inventarisatie beleidsopties voor kamerverhuur aan meer dan 10 personen
 • ROM
 • 12/3/2019
 • Hotspotnalevingsonderzoek jeugd en alcohol 2019
 • SaZa
 • 12/2/2019
 • Uitvoeringsprogramma 2019-2020 kindermishandeling en huiselijk geweld
 • SaZa
 • 12/2/2019
 • Steun Regio Deal Duurzame en ondernemende blue green Delta
 • ROM
 • 11/19/2019
 • jaarverslag sportbuurtcoaches 2018
 • SaZa
 • 11/19/2019
 • Afbouwen kleine gasvelden
 • ROM
 • 11/13/2019
 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
 • SaZa
 • 11/12/2019
 • Openbaar Vervoer Concessie 2022-2032
 • AZ
 • 11/7/2019
 • Kennisgeving besluit college procedure aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning (legalisatie) Jousterweg 28 Heerenveen
 • ROM
 • 11/5/2019
 • Intentieverklaring 'Dekkend onderwijsaanbod'
 • SaZa
 • 11/5/2019
 • Veranderopgave Inburgering
 • SaZa
 • 11/4/2019
 • Evaluatie Heereneen Ondernemers Fonds 2019
 • AZ
 • 10/30/2019
 • Raadsbrief Sturing op jeugdhulp
 • SaZa
 • 10/30/2019
 • Tussentijdse financiĆ«le bestuursrapportage 2019 Sociaal Domein
 • AZ
 • 10/29/2019
 • Vaarweg Heerenveen
 • AZ
 • 10/16/2019
 • Voortgang aanpak laaggeletterdheid
 • SaZa
 • 10/16/2019
 • Kwaliteit openbare ruimte 2018 en 2019
 • ROM
 • 10/14/2019
 • Onderzoeksresultaten behoefte aan arbeidsmigranten bekend
 • ROM
 • 10/14/2019
 • Vaarweg Heerenveen
 • AZ
 • 10/9/2019
 • Beleidskader laadpalen
 • ROM
 • 10/8/2019
 • Gaswinning - beleidsnotitie
 • ROM
 • 10/2/2019
 • Topsport turnen Heerenveen
 • AZ
 • 10/1/2019
 • Caparis NV - Jaarstukken 2018 en rapportage tweede kwartaal 2019
 • SaZa
 • 10/1/2019
 • Samenwerking Integrale Zorg
 • SaZa
 • 9/30/2019
 • Proces Lokaal Sportakkoord Heerenveen
 • SaZa
 • 9/30/2019
 • Oordeel Waarderingskamer
 • AZ
 • 9/30/2019
 • Amendement Omtzigt - OZB tarief voor sportverenigingen en dorps- en buurthuizen
 • AZ
 • 9/26/2019
 • OSG Sevenwolden - jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022
 • SaZa
 • 9/26/2019
 • Cultuureducatie - motie muzieklessen
 • SaZa
 • 9/12/2019
 • Nevenfunctie wethouder Broekhuizen
 • AZ
 • 9/9/2019
 • Projectplan Van der Valk
 • ROM
 • 8/29/2019
 • stand van zaken snel internet buitengebied
 • AZ
 • 8/29/2019
 • Herinrichtingsonderzoek rotonde Heerenveen Midden
 • ROM
 • 8/27/2019
 • Concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gaswinning Nieuwehorne
 • AZ
 • 8/17/2019
 • Mobycon Mobiliteitsanalyse Openbaar Vervoer
 • ROM
 • 8/13/2019
 • Voortgang webcare
 • AZ
 • 7/16/2019
 • Stand van zaken besluitvorming gaswinning Nieuwehorne
 • ROM
 • 7/15/2019
 • Monitor grondbedrijf juni 2019
 • ROM
 • 7/3/2019
 • Plan van aanpak: Evaluatie Heerenveen Ondernemers Fonds
 • AZ
 • 6/28/2019
 • Haalbaarheidsonderzoek school Tjalleberd
 • ROM
 • 6/25/2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
 • SaZa
 • 6/21/2019
 • ongevraagd advies van de Participatieraad
 • SaZa
 • 6/20/2019
 • Jaarverslag 2018 Archief en Informatiebeheer gemeente Heerenveen
 • AZ
 • 6/19/2019
 • Inventarisatie seksuele vorming in het voortgezet onderwijs.
 • SaZa
 • 6/18/2019
 • Jaarrekening 2017 en 2018 Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds
 • AZ
 • 6/17/2019
 • Herstel kade Breedpad
 • ROM
 • 6/17/2019
 • Schenking 'ijzeren boom' uit iepenloftspul Dodo fan Haska
 • AZ
 • 6/13/2019
 • Regels nadere subsidieregels
 • AZ
 • 6/13/2019
 • (her)huisvesting basisschool Tjalleberd
 • ROM
 • 6/6/2019
 • Voortgang economisch beleid
 • AZ