Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpCommissie
 • 2/13/2020
 • advies inzake wenselijkheid fusie De Basis en Primus
 • SaZa
 • 2/12/2020
 • Stakeholdersonderzoek
 • AZ
 • 2/11/2020
 • Ontwikkelingen locatie Nieuwstraat 2-6 en 28 te Heerenveen
 • ROM
 • 2/4/2020
 • Softwarepakket team Belastingen
 • AZ
 • 1/29/2020
 • WMO hulpmiddelen
 • SaZa
 • 1/29/2020
 • Onderzoek exploitatie Sportstad
 • AZ
 • 1/29/2020
 • Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang
 • SaZa
 • 1/28/2020
 • Kwaliteit en beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • AZ
 • 1/28/2020
 • cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2019
 • SaZa
 • 1/28/2020
 • Stand van zaken glasvezel
 • AZ
 • 1/22/2020
 • Monitor Grondbedrijf per 1 november 2019
 • AZ
 • 1/21/2020
 • Lijst toezeggingen en moties
 • AZ
 • 1/20/2020
 • Motie deelname nacht van de nacht op 26 oktober 2019
 • AZ
 • 1/20/2020
 • Prestatieafspraken 2020
 • 1/16/2020
 • Aanjager 'Kansrijke start'
 • SaZa
 • 1/16/2020
 • Notitie lachgas
 • SaZa
 • 1/16/2020
 • Knooppunt
 • ROM
 • 1/14/2020
 • Gladheidbestrijdingsplan
 • ROM
 • 1/7/2020
 • Fietsagenda ZO-Fryslân 2019-2023 - Snelfietsroute Heerenveen-Drachten
 • ROM
 • 12/26/2019
 • Verlengen inhuur beveiligingstaken
 • AZ
 • 12/20/2019
 • Financiële situatie Thialf
 • AZ
 • 12/19/2019
 • Nadere regels subsidie 2020
 • SaZa
 • 12/19/2019
 • Caparis
 • SaZa
 • 12/19/2019
 • Deelname project Levenslicht Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • SaZa
 • 12/19/2019
 • Zienswijze op de provinciale verordening Romte
 • ROM
 • 12/19/2019
 • Hepkema's Boschjes
 • ROM
 • 12/19/2019
 • Aanleg glasvezel in de kern van Heereenveen door KPN
 • AZ
 • 12/19/2019
 • Bestrijding eikenprocessierups 2019 en 2020
 • ROM
 • 12/19/2019
 • Voortgangsbrief RES nr 5
 • ROM
 • 12/13/2019
 • Evaluatie Heerenveen Ondernemers Fonds
 • ROM
 • 12/12/2019
 • Rotonde Heerenveen midden
 • ROM
 • 12/11/2019
 • Vitaliteitspact gemeente Heerenveen 1 januari 2020 - 1 januari 2021
 • AZ
 • 12/10/2019
 • Knelpunten in het elektriciteitsnetwerk
 • AZ
 • 12/9/2019
 • Beleidsregel gymnastiekonderwijs po en (v)so gewijzigd
 • SaZa
 • 12/4/2019
 • Arbeidsmigranten: inventarisatie beleidsopties voor kamerverhuur aan meer dan 10 personen
 • ROM
 • 12/3/2019
 • Hotspotnalevingsonderzoek jeugd en alcohol 2019
 • SaZa
 • 12/2/2019
 • Uitvoeringsprogramma 2019-2020 kindermishandeling en huiselijk geweld
 • SaZa
 • 12/2/2019
 • Steun Regio Deal Duurzame en ondernemende blue green Delta
 • ROM
 • 11/19/2019
 • Afbouwen kleine gasvelden
 • ROM
 • 11/19/2019
 • jaarverslag sportbuurtcoaches 2018
 • SaZa
 • 11/13/2019
 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
 • SaZa
 • 11/12/2019
 • Openbaar Vervoer Concessie 2022-2032
 • AZ
 • 11/7/2019
 • Kennisgeving besluit college procedure aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning (legalisatie) Jousterweg 28 Heerenveen
 • ROM
 • 11/5/2019
 • Intentieverklaring 'Dekkend onderwijsaanbod'
 • SaZa
 • 11/5/2019
 • Veranderopgave Inburgering
 • SaZa
 • 11/4/2019
 • Evaluatie Heereneen Ondernemers Fonds 2019
 • AZ
 • 10/30/2019
 • Raadsbrief Sturing op jeugdhulp
 • SaZa
 • 10/30/2019
 • Tussentijdse financiële bestuursrapportage 2019 Sociaal Domein
 • AZ
 • 10/29/2019
 • Vaarweg Heerenveen
 • AZ
 • 10/16/2019
 • Voortgang aanpak laaggeletterdheid
 • SaZa